بخشنامه 200/1401/46 مورخ 1401/08/28قوانین حسابداری

احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از در سکو ها و کسب و کارهای اقتصادی دیجتال موضوع تصویب نامه شماره 142180/ت 60511 ک مورخ 10/08/1401 کمیسیون موضوع 138 قانون اساسی (تصویب پیوست) به شرح زیر، برای اجرا ابلاغ می شود:

ماده 1- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی زیر مشروح مربوط به کار می‌روند:

1-سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می نماید و دارای قواعد و ساز و کارهای شفاف و بدون تبعیض است.

2- سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تایید وزارتخانه مذکور می‌رسد.

 تبصره- ضوابط شناسایی سکوهای مشمول بر شرایط بهره مندی از حمایت‌های این تصویب نامه با تعیین روش ثبت بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربران فعال، قابلیت‌ها و میزان آمادگی زیرساخت‌های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.

3- کسب و کارهای مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می نمایند.

ماده ۶ -سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق های زیر را اعمال نماید:

1- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب- ۱۳۶۶- و اصلاحات بعدی آن (30 برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد)

۲ – تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور، بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یادشده با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره- کلیه مشمولین این بند از هر گونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهر و موم های آتی معاف خواهند شد.

3- محسوب نمودن کلیه هزینه های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کارها در سکو های داخلی، جرء هزینه های قابل قبول مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، بخشنامه های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه های قابل قبول به پیشنهاد  وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب کارگروه ویژه خواهد رسید.

تبصره- کلیه معافیت ها و بخشودگی های مودیان که در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های صادره از سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت‌ و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویب‌نامه از معافیت‌ها و بخشودگی های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می شوند.

—————————————-توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————————–

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 100

‌ماده 100 – مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.

      برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012