بخشنامه 200/1401/38 مورخ 1401/07/23کاربرد حسابداری مالیاتی

به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 که طی شماره 60023/117205 مورخ 1401/07/04 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ می شود.

 

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ هیات وزیران درخصوص “آیین نامه اجرایی بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان” طی نامه شماره ۱۵۲۷۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

—————————————-توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————————–

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان به شرح زیر است:

با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکتهای دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطا شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سالهای بعد کسر می شود.

۱ ـ حداکثر سی درصد (۳۰ %) سرمایه گذاری مستقیم شرکتهای پذیرفته‌ شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و فناور

۲ ـ سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکتهای مذکور در جزء (۱) این بند در تأسیس یا افزایش سرمایه صندوق ‌های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق‌ ها و نهادهای سرمایه‌ گذاری موضوع بندهای (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱ /۰۹ /۱۳۸۴ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری و فعالیت‌ های دانش ‌بنیان به تأیید شورای راهبری فناوری ‌ها و تولیدات دانش ‌بنیان رسیده باشد. آیین ‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه ساز و کارهای متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان می باشد.

      برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

      برای دانلود پیوست بخشنامه اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
09140405012