بخشنامه 200/1401/34 مورخ 1401/06/10حسابرسی داخلی

 

فصل اول-تعاریف

ماده 1_ مفاهیم و اصطلاحات زیر در این دستورالعمل دارای تعاریف مشروحه ذیل می باشد:

الف_سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب_قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21.

پ_دوره مالیاتی: دوره مالیاتی مطابق با موضوع بند “پ” ماده (5) قانون و بند “خ” قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02.

ت_مودی/مودیان: اشخاص موضوع بند “ج” ماده (1) قانون که عضو سامانه مودیان باشند.

ث_مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده (27) قانون

ج_حادثه: اتفاقات پیش بینی نشده و خارج از انتظار و اراده مودی از قبیل:

– حوادث و سوانح از قبیل آتش سوزی، سیل، زلزله و اتفاقات غیر مترقبه دیگر (جنگ و اغتشاشات)؛

– سرقت تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی؛

– قطع برق؛

– عدم امکان پرداخت در شبکه پرداخت الکترونیکی (برای اشخاص حقیقی که حسب اعلام سازمان از دستگاه کارتخوان بانکی(pos)بعنوان پایانه فروشگاهی استفاده می نمایند) که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را از مودی سلب می نماید.

چ _ نقص فنی: هرگونه اشکال سخت افزاری و نرم افزاری در تجهیزات مرتبط با صدور صورتحساب الکترونیکی که امکان صدور آن را از مودی حداکثر به مدت 10 روز سلب می نماید.

ح _ صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب موضوع بند “ث” ماده (1) قانون.

خ _ سامانه مودیان: مطابق بند “پ” ماده (1) قانون.

د _ شرکت معتمد: مطابق بند “چ” ماده (1) قانون.

ذ _ صورتحساب شمس (صورتحساب دارای شماره مالیاتی سازمان): صورتحسابی است دارای شماره مالیاتی که مودیان در زمان بروز حادثه یا نقص فنی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی وجود ندارد، از آن برای فروش کالا یا ارائه خدمت استفاده می کنند.

ر _ واحد جدید التاسیس: مودی مالیاتی فاقد سابقه مالیاتی که بعد از تاریخ اجرای قانون طی دوره مالیاتی شروع به فعالیت و کسب و کار می نماید.

فصل دوم: تکالیف مودی

ماده 2_ مودی مکلف است پس از بروز حادثه یا نقص فنی، مراتب را تا پایان روز اداری بعد از بروز حادثه یا نقص فنی، از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام و برای فروش کالا یا ارائه خدمت از صورتحساب شمس استفاده نماید.

ماده 3_ مودی یا نهادهای ذی صلاح مسئول اعلام تاریخ رفع حوادث موضوع بند “ج” ماده (1) این دستورالعمل بوده و بعد از اعلام رفع حوادث مذکور، مودی حق استفاده از صورتحساب شمس را ندارد و در صورت صورتحساب شمس موضوع از مصادیق ماده (9) قانون تلقی می شود.

ماده 4_ مودی مکلف است صورتحساب های شمس صادره را حداکثر تا 10 روز اداری پس از رفع حادثه یا نقص فنی در کارپوشه خود ثبت نماید. در صورت درخواست مودی و موافقت سازمان، مدت زمان این ماده توسط سازمان تا 15 روز قابل تمدید است.

تبصره 1: مودی مکلف است حداکثر 10 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی نسبت به تعیین وضعیت صورتحساب های شمس استفاده نشده با توجه به ماده (8) این دستورالعمل اقدام نموده و نتیجه را از طریق کارپوشه به سازمان اعلام نمایند.

تبصره 2: مودیانی که از دستگاه کارتخوان بانکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می کنند صورتحساب های شمس صادره در زمان غیر فعال بودن دستگاه کارتخوان بانکی را باید پس از رفع حادثه و نقص فنی از طریق کار پوشه خود در سامانه مودیان ثبت نمایند.

ماده  5_در موارد صدور صورتحساب شمس توسط فروشنده و عدم ثبت آن در پایانه فروشگاهی یا کارپوشه، خریدار (مودی) می تواند اطلاعات خرید خود را از طریق کارپوشه به سازمان اطلاع دهد. همچنین در موارد عدم ثبت صورتحساب شمس در کارپوشه، خریدار (مصرف کننده نهایی) می تواند اطلاعات خرید خود را از طریق بستر الکترونیک به سازمان اطلاع دهد.

ماده 6 _ در هنگام بروز حادثه یا نقص فنی در یک مکان پستی دارای فعالیت واحد با حداقل دو پایانه فروشگاهی / حافظه مالیاتی، مودی ضمن اعلام حادثه و نقص فنی به سازمان، می بایست از پایانه فروشگاهی / حافظه مالیاتی دیگر برای صدور صورتحساب الکترونیکی استفاده نموده و مجاز به استفاده از صورتحساب شمس نمی باشد.

تبصره: پایانه های فروشگاهی / حافظه های مالیاتی که در فعالیت واحد برای مودیانی که دارای واحد آلاینده و غیر آلاینده موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 با خطوط تولیدی مجزا و محصول مستقل از هم و مطابق اعلام سازمان محیط زیست می باشند، نمی توانند جایگزین خطوط تولیدی دیگر، جهت صدور صورتحساب قرار گیرند.

ماده 7_ دریافت مالیات بر ارزش افزوده همزمان با صدور صورتحساب شمس در زمان غیرفعال بودن کارپوشه ممنوع و از مصادیق تخلف ماده (9) قانون بوده و متخلفین مشمول جریمه بند “ج” ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.

فصل سوم : تکالیف سازمان

ماده 8_ مطابق تبصره (2) بند (2) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم به منظور پوشش حوادث و موارد نقص فنی و سایر موارد ذکر شده در مواد (12) و (13) قانون، در ابتدای هر دوره مالی، با تشخیص سازمان، تعدادی شماره مالیاتی صورتحساب شمس از طریق کارپوشه در اختیار مودی قرار می گیرد. شماره های مالیاتی صورتحساب شمس صادره و تخصیص داده شده مربوط به هر دوره، تنها تا پایان همان دوره دارای اعتبار می باشند.

تبصره 1- سازمان موظف است امکان درخواست تخصیص شماره های مالیاتی صورت حساب های شمس را بعد از اولین روز فعالیت برای واحدهای جدید التاسیس طی دوره مالیاتی را فراهم نماید.

تبصره 2_ در صورت درخواست افزایش و نیاز فروشنده به تخصیص مجدد شماره مالیاتی صورتحساب شمس، سازمان موظف است، پس از ثبت درخواست فروشنده از طریق کارپوشه، حداکثر ظرف 24 ساعت کاری نسبت به بررسی و تولید و تخصیص مجدد اقدام نماید.

تبصره 3: امکان تخصیص مجدد شماره مالیاتی صورتحساب شمس در زمانی که مودی حد مجاز فروش موضوع ماده (6) قانون را رعایت نکرده باشد در صورت پرداخت مالیات و عوارض به حساب سازمان قبل از ثبت صورتحساب شمس در کارپوشه، وجود دارد.

تبصره 4: شماره / شماره های مالیاتی تخصیص داده شده به مودی در یک دوره مالیاتی، پس از ثبت مودی در سامانه مودیان و تعیین وضعیت توسط سازمان، در صورت عدم استفاده شماره های مالیاتی آنها به صورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد.

ماده 9_ سازمان موظف است بستر لازم را به منظور ثبت صورتحساب شمس توسط مودی در کارپوشه، پس از رفع حادثه یا نقص فنی، ایجاد نماید. صورتحساب هایی مورد پذیرش قرار می گیرد که تاریخ صدور صورتحساب با دوره زمان بروز حادثه و نقص فنی تطابق داشته باشد.

ماده 10_ در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (12) قانون و این دستورالعمل، متخلفین مشمول جرائم مقرر در ماده (22) قانون می شوند.

داود منظور

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

در راستای پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و جمع‌آوری صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان و ایجاد وحدت رویه در صورت‌حساب‌های صادره و کاهش موارد خطا، قالب و الزامات موردنظر سازمان در این سند تبیین شده است. این سند به بیان اقلام، چارچوب‌های فنی و چگونگی صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی پرداخته است.

محدوده سند:

مودیان مشمول قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی نوع اول

سند دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مؤدیان با هدف تشریح نحوه اتصال به سامانه مودیان ارائه شده است. در این سند مراحل اتصال به سامانه مودیان شامل دریافت اطلاعات مورد نیاز جهت پیکربندی پایانه فروشگاهی-حافظه مالیاتی، ارسال اطلاعات صورت‌حساب الکترونیکی و استعلام وضعیت صورت‌حساب‌های ارسالی به صورت گام به گام و همراه با جزئیات فنی مورد نیاز برای پیاده‌سازی آن توسط کلیه ذی‌نفعان ارائه شده است.

محدوده سند:

اشخاص مشمول مودیان

شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی نوع اول

هدف از تدوین سند ویژگی‌ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی (حافظه مالیاتی) تعیین ویژگی‌ها و مشخصات فنی نیازمندی‌های پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی، بر اساس چهارچوب‌های موردنیاز سازمان امور مالیاتی، برای بهره‌برداری مودی و شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی نوع اول در صدور، ثبت، نگهداری و انتقال اطلاعات صورت‌حساب الکترونیکی به سامانه مودیان است.

دامنه کاربرد:

اشخاص مشمول

شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی نوع اول

به‌منظور پیاده‌سازی سامانه مودیان و باتوجه‌به لزوم صدور صورت‌حساب معتبر و یکتا در نظام  شبکه پایانه فروش، استفاده از شماره منحصربه‌فرد مالیاتی یکتا مندرج بر صورت‌حساب ضروری و مهم است، برای همین سازمان امور مالیاتی با پیش‌بینی خوانا و یکتا بودن در سامانه، پوشش تعداد شماره حداقل برای ۱۰ سال، استفاده از حداقل طول برای شماره منحصربه‌فرد مالیاتی، عملیاتی بودن برای انواع کسب‌وکار با تعداد صورت‌حساب صادره متفاوت؛ تمهیداتی را برای تهیه قالب شماره منحصربه‌فرد مالیاتی در نظر گرفته است.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی