بخشنامه 200/1401/33 مورخ 1401/06/10تجزیه گزارشات مالی

بخشنامه 200/1401/33 مورخ 1401/06/10

پیرو بخشنامه شماره 210/1400/25 مورخ 1400/04/01، به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 و حسب اعلام رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 210/109854مورخ 1401/05/15، ابزار مالی و اوراق بهاداری که به موجب بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است به شرح ذیل به عنوان ردیف 24 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هایی که قبلاً در این خصوص صادر شده، افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می شود.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی