بخشنامه 200/1401/30 مورخ 1401/05/31
بخشنامه 200/1401/30 مورخ 1401/05/31

در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03و اصلاحیه های بعدی آن و بنا بر موافقت شماره 94871 مورخ 1401/05/19 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، بدین وسیله مقرر می دارد:

هزینه پرداختی (هزینه اکچوئری) بانک های تحت پوشش «صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز (موضوع ماده واحده لایحه قانونی تشکیل و تاسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) که در اجرای ماده 34 اساسنامه آن صندوق به صندوق یاد شده پرداخت می شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در حساب مالیاتی بانک های یاد شده، قابل قبول است.

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

اكچوئري (ACTUARIAL) چیست؟

علم اكچوئري (ACTUARIAL) از سابقه طولاني برخوردار مي باشد، اما در ايران سابقه آن كمتر از ده سال برآورد شده است. بنيانگذاران علم آن در ايران استاد محمد علي جوهريان مي باشد.
    اكچوئري يك سري علم محاسباتي است كه در بانك ها و موسسات بيمه اي و اعتباري كاربرد دارد، بنابراين علم اكچوئري مرجع اساسي جهت فعاليت هاي مالي محسوب مي شود. همچنين علم اكچوئري به معناي اصل مديريت ريسک نيز به كار مي رود.علم اكچوئري با محاسبه ريسك اجراي پروژه، موفقيت انجام پروژه را تضمين مي نمايد، معناي لغوي اكچوئري در بيمه به معناي محاسبات فني بيمه ها است.
    اما اكچوئرها چه كساني مي باشند:
    اكچوئرها افرادي هستند كه براساس تخصص هايي كه در زمينه صنعت خاصي دارند، توانايي انجام محاسبات و برآوردهاي مالي مربوط به آن صنعت را دارند و به بررسي تعادل بين درآمد و هزينه در سال هاي آتي مي پردازند.

به بيان ديگر اكچوئرها با استفاده از مفروضاتي عدم اطمينان هاي با اهميت راجع به آينده را حل مي نمايند. اكچوئرها ريسك هايي كه حذف شدني نيستند يا تا حد مناسبي كاهش پذير نيستند را شناسايي و راهكار تامين مالي آن را ارائه مي كنند. تامين مالي ريسك يعني مجموع تدابيري كه از طرق مختلف منابع لازم را براي بازسازي خسارات احتمالي با انجام كمترين هزينه فراهم مي كند كه به دو طريق ذيل مي باشد:
    تامين وجوه براي خسارت هاي معين يا همان نگهداري ريسک، خريد پوشش بيمه اي يا همان انتقال ريسک. اما برخورد آگاهانه در تصميم گيري مربوط به انجام ريسک يا انتقال ريسک از اهميت بسيار زيادي برخوردار است چرا که اگر در شناسايي ريسک دقت کافي نشود احتمال دارد که تداوم فعاليت شرکت به خطر بيفتد. اما انتقال ريسک به اين مفهوم است که به طور مثال يک شرکت جهت توزيع کالاهاي خود به مشتريان از يک پيمانکار استفاده نمايد که باعث واگذار شدن ريسک خطرات ناشي از حمل ونقل کالامي گردد. اکچوئرها به اين موضوع مي پردازند که ريسک ها در چه مواقعي نگهداري يا انتقال داده شود. هنگامي که ريسک ها انتقال داده مي شود پيش بيني برنامه ريزي ساده و روشن است، ولي هنگامي که ريسک ها نگهداري مي شوند پيش بيني برنامه ريزي براي تامين مالي مورد نياز به سادگي امکان پذير نيست.

    توضيحاتي درباره اکچوئري طرح هاي بازنشستگي:
    براساس استاندارد حسابداري شماره 27 ايران طرح هاي مزاياي بازنشستگي بايد ارزش فعلي مزاياي بازنشستگي مبتني بر اکچوئري را در زير ترازنامه و يادداشت هاي توضيحي به نحو مناسب افشا نمايد.لذا بحث حسابداري طرح هاي بازنشستگي مستلزم درک عمومي فنوني است که اکچوئرها به کار مي برند.روش هاي ارزيابي اکچوئري به منظور فراهم آوردن اطلاعات مورد نياز کارفرمايان و طرح ها در زمينه تامين وجوه طرح، ارزيابي تعهدات و مزاياي بازنشستگي مورد استفاده قرار مي گيرد. مفروضات اکچوئري در طرح هاي بازنشستگي: 1- نرخ سود مورد انتظار (بازده دارايي هاي طرح): سود مورد انتظار در ارزيابي اکچوئري نرخ متوسط سودي است که انتظار مي رود از سرمايه گذاري وجوه طرح به دست آيد. از آنجايي که در بيشتر موارد سرمايه گذاري ها شامل سهام شرکت ها و اوراق بديهي مي باشد سود شامل سود سهام و سود تعيين شده و سود و زيان ناشي از تغيير قيمت سرمايه گذاري ها است.

مزاياي بازنشستگي:

الف-سطح حقوق آتي: مزايا در بيشتر طرح ها بر اساس سطح حقوقي آتي پرداخت مي گردد. براي مثال مزايا ممکن است بر اساس درصدي از حقوق به ازاي هر سال يا آخرين حقوق يا متوسط حقوق چند سال آخر باشد. براي مثال در قانون کار مزاياي پايان خدمت بر مبناي آخرين حقوق محاسبه مي شود. در اين نوع طرح ها لازم است افزايش معمولي در حقوق ناشي از افزايش سنوات خدمت در محاسبات منظور شود..

ب- سطح هزينه زندگي: به منظور حمايت از قدرت خريد مزاياي بازنشستگي بعضي از طرح ها مزايا را هرچند مدت يک بار بر مبناي تغيير در شاخص هاي خاص مانند شاخص هاي قيمت مصرف کننده يا هزينه خانوار تعديل مي کنند. اکچوئرها بايد در برآورد هزينه چنين طرح هايي تغيير مورد انتظار در شاخص هزينه زندگي را در نظر بگيرد.

ج- نرخ مرگ و مير

د-سن بازنشستگي: معمولادر بيشتر موارد سن بازنشستگي معمولي تعيين شده است، اما در بعضي از طرح ها به کارکنان اجازه داده مي شود بعد از سن بازنشستگي با شرايط معيني به کار خود ادامه دهند. اکچوئر بايد تاثير اين عوامل را بر پرداخت نهايي مزايا در نظر بگيرد.

ه- خروج کارکنان از طرح: اکچوئر بايد تاثير گردش کارکنان را در محاسبات خود مدنظر قرار بدهد.

ر- شرايط استحقاق: در بعضي از طرح ها شرط استحقاق مزايا داشتن سنوات خدمت معيني مي باشد، کارکنان حائز اين شرط بدون اعزام به ادامه اشتغال مي توانند مزاياي بازنشستگي را دريافت کنند. اين عامل بايددر برآورد اثر گردش کارکنان در نظر گرفته شود. قابل توضيح است که مفروضات اکچوئري هرازچندگاهي با توجه به واقعيات و قضاوت ها تغيير مي کند.

اهداف اکچوئري در زمينه طرح هاي مزاياي بازنشستگي:

1- تعيين نرخ حق بيمه ها

2- تعيين کمک و مستمري هاي پرداختي در دوران بازنشستگي

3- تعهدات متناسب

4- ارزيابي وضعيت و تعيين کسري و اضافي منابع لازم براي طرح.

روش هاي اکچوئري در مورد طرح هاي بازنشستگي:

1- روش هزينه مزاياي تحقق يافته

2- روش مزاياي پيش بيني شده

3- روش تامين وجوه نهايي

4- روش پرداخت زمان رفتن که در ميان اين چهار روش، روش اول توسط استانداردهاي حسابداري پذيرفته شده است.

نگهداري ريسک، خريد پوشش بيمه اي يا همان انتقال ريسک. اما برخورد آگاهانه در تصميم گيري مربوط به انجام ريسك يا انتقال ريسک از اهميت بسيار زيادي برخوردار است چرا كه اگر در شناسايي ريسك دقت كافي نشود احتمال دارد كه تداوم فعاليت شركت به خطر بيفتد.اما انتقال ريسک به اين مفهوم است كه به طور مثال يك شركت جهت توزيع كالاهاي خود به مشتريان از يك پيمانكار استفاده نمايد كه باعث واگذار شدن ريسك خطرات ناشي از حمل ونقل كالامي گردد.اكچوئرها به اين موضوع مي پردازند كه ريسك ها در چه مواقعي نگهداري يا انتقال داده شود. هنگامي كه ريسك ها انتقال داده مي شود پيش بيني برنامه ريزي ساده و روشن است، ولي هنگامي كه ريسک ها نگهداري مي شوند پيش بيني برنامه ريزي براي تامين مالي مورد نياز به سادگي امكان پذير نيست. برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی