بخشنامه 200/1401/27 مورخ 1401/05/09تحلیل گزارشات مالی

بخشنامه 200/1401/27 مورخ 1401/05/09

با توجه به ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره 41-201 مورخ 1396/10/19به موجب رای شماره 725 مورخ 1400/03/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ارسالی طی بخشنامه شماره 210/1400/48مورخ 1400/06/28) کلیه مقرره های قبلی سازمان مبنی بر شمول مرور زمان مالیاتی موضوع ماده 157 قانون مالیات های مستقیم نسبت به انتقال حق واگذاری محل، از جمله جزء (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27ملغی بوده و استناد به آن موضوعیت ندارد.

برای دانلود بخشنامه و پیوست اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی