بخشنامه 200/1401/26 مورخ 1401/05/08تحلیل گزارشات مالی

پیرو بخشنامه های شماره 200/96/116مورخ 1396/08/20و شماره 41997/230/ د مورخ 1395/11/02، به پیوست اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 که طی شماره 70822 مورخ 1401/04/15به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می شود.

برای دانلود بخشنامه و پیوست ها اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی