بخشنامه 200/1401/19 مورخ 1401/04/14محاسبه بودجه مورد نیاز

بخشنامه 200/1401/19 مورخ 1401/04/14

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص الزام یا عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره (1) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات مستقیم قرار می دارد:

 از آنجا که بر اساس مقررات تبصره (1) ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارهای مالی مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد و از طرفی در صورت عدم رعایت مقررات تبصره (1) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مذکور (تسلیم اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک) درآمدهای حاصله صندوق های مذکور  با رعایت مقررات مشمول مالیات خواهد بود، بنابراین باعنایت به مراتب فوق و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره (4) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص بابت درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، مشمول مالیات نبوده و اشخاص حقیقی سرمایه گذار نیز از این بابت الزامی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهند داشت.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

 

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی