بخشنامه 200/1401/16 مورخ 1401/04/04همکاری با ارگان ها

بخشنامه 200/1401/16 مورخ 1401/04/04

در اجرای مفاد ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 43229 / ت 59799 ه مورخ 1401/03/21 هیات وزیران در خصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 برای سال 1401 و تسری نصاب یاد شده به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می گردد.

براساس مصوبه مزبور حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال (1.000.000.000) برای سال 1401 می باشد .

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی