بخشنامه 200/1401/14 مورخ 1401/03/28قانون پایانه های فروشگاهی

به پیوست تصویر آئین نامه موضوع ماده (26)  قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره 51091 مورخ 1401/03/22رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد.

داود منظور  

 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 1398/07/21

 فصل اول – تعاریف

ماده 1) معانی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل می باشد:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21مجلس شورای اسلامی پ- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

ت- مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون.

ث- شرکت معتمد: شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی موضوع بند (چ) ماده 1 قانون.

ج- کارگروه: کارگروه راهبری سامانه مودیان موضوع بند (ح) ماده 1 قانون.

چ- خدمات : مجموعه خدماتی است که با رعایت مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان و مرکز تنظیم مقررات توسط شرکت متعمد ارائه خواهد شد، شامل :

– نصب، راه اندازی، پیکربندی، ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورت حساب الکترونیکی

– صدور، نگهداری، جمع آوری و ارسال اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی

– تامین امنیت و زیر ساخت مورد نیاز جمع آوری و ارسال اطلاعات صورت حساب های الکترونیکی

– انجام استعلام های مورد نیاز

– آموزش های لازم به مودیان به منظور توانمندسازی ایشان برای اجرای قانون

– ارائه مشاوره های فنی و غیر مالیاتی به مودیان

– سایر امور غیر حاکمیتی به تشخیص سازمان

ح-موافقت اصولی: سندی است که در آن شرایط مشخصات فعالیت از قبیل نوع مجوز ، محدوده جغرافیایی و ماهیت آن (نوع خدمات ، حداقل و حداکثر محدوده ارائه خدمات ) براساس درخواست متقاضی و تایید مرکز تنظیم می شود و متقاضی متعهد می گردد در طی مدت مشخص ( موضوع ماده 4 این  آیین نامه) نسبت به احراز شرایط دریافت مجوز اقدام نماید. دریافت این سند هیچ حقی برای متقاضی به منظور اخذ مجوز نهایی به عنوان شرکت معتمد و انجام خدمات مربوطه ایجاد نمی کند.

خ-مجوز فعالیت (پروانه): مجوزی است که مرکز پس از صدور موافقت اصولی و حصول اطمینان از انطباق تمامی شرایط و فرآیندها با ضوابط ، مقررات و استانداردهای موضوع این آیین نامه ، برای یک بازه زمانی مشخص ( موضوع ماده 9 این آیین نامه ) جهت بهره برداری در راستای انجام فعالیت ها و ارائه خدمات، برای متقاضی صادر می نماید.

د-کنسریوم: مجموعه ای از اشخاص حقیقی و حقوقی است که فعالیت گروهی آنها جهت اخذ موافقت اصولی طبق الگوی ارائه شده توسط مرکز ، در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت رسمی شده باشد.

ذ-متقاضی:شخصیت حقوقی با تابعیت ایرانی است که در ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و صددرصد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی می باشد و به منظور ارائه تمام یا بخشی از خدمات تعریف شده در چارچوب این آیین نامه و بر اساس مقررات و دستورالعمل های مربوطه ، از مرکز درخواست موافقت اصولی یا مجوز فعالیت می نماید. ارائه کننده درخواست اخذ موافقت اصولی در قالب کنسرسیوم صرفاً به عنوان متقاضی موافقت اصولی تلقی می گردد.

ر-شعب: دفاتر عملیاتی شرکت معتمد می باشند که وظیفه ارائه خدمات آن شرکت را در محدوده جغرافیایی مشخص به عهده دارند، این دفاتر باید جزیی از ساختار سازمانی شرکت معتمد باشند.

ز- شرایط احراز: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان به عنوان شرکت معتمد به منظور صدور موافقت اصولی که توسط وزرات اطلاعات تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ژ: شرایط صدور و یا لغو مجوز فعالیت : ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی متقاضیان به منظور صدور و یا لغو مجوز فعالیت که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

س- موضوع مجوز فعالیت : شرح خدمات و وظایف مجوز فعالیت شرکت معتمد که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ش- فهرست تعرفه: فهرست قیمت و ارزش خدمات و تعیین پرداخت کننده سهم هر یک از خدمات و فعالیت های موضوع مجوز فعالیت که سالانه توسط وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و پس از تایید کار  گروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ص – دستورالعمل تمدید مجوز فعالیت : ضوابط و شرایط تمدید مجوز فعالیت ارائه خدمات شرکت معتمد به مودیان بر ای استمرار فعالیت آن شرکت پس از پایان مهلت اعتبار مجوز که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

ض-تعهدنامه منع افشای اطلاعات : تعهدنامه شرکت معتمد به منظور حفظ محرمانگی و حفاظت از اطلاعات ، اسناد و مدارک نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد .

ط-توافق نامه سطح کیفی خدمات : توافق نامه دو جانبه میان مرکز و شرکت معتمد در خصوص تضامین معین به منظور تحقق مولفه های کیفی خدمات شرکت معتمد، سطح کیفیت خدمات، نحوه اندازه گیری انحراف از سطح خدمات مطلوب و ضمانت های اجرایی در سطوح اعلام هشدار، جزئی ، کلیدی ، بحرانی و خطرناک که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ظ-سند تخلفات: سند تعیین کننده انواع و سطوح تخلفات در ارائه خدمات یا تعهدات شرکت معتمد که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ع-منشور مرجع: مجموعه ای از پروتکل ها، دستورالعمل ها، مولفه ها و استانداردهای مربوط به حوزه های مالیاتی ، فناوری و امنیتی نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که توسط مرکز تدوین می شود و کلیه صاحبان پایانه فروشگاهی –حافظه مالیاتی و یا شرکت های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی مکلف به رعایت کامل و دقیق آن می باشند.

غ-سامانه مودیان: سامانه مودیان موضوع بند (ب) ماده 1 قانون.

فصل دوم –شرایط و نحوه انتخاب شرکت های معتمد

ماده 2) متقاضی مکلف است درخواست و مدارک لازم جهت دریافت موافقت اصولی به عنوان شرکت معتمد را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ارائه نماید.

تبصره: شرایط احراز صلاحیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد توسط مرکز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به متقاضی اعلام خواهد شد.

ماده 3) مرکز پس از دریافت تمامی مدارک لازم از متقاضی دریافت موافقت اصولی، نسبت به ارزیابی مستندات اقدام نموده و در صورت کسب شرایط احراز توسط وی، ظرف مدت 14 روز کاری پس از تایید  دریافت مدارک نسبت به صدور موافقت اصولی، برای فعالیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد اقدام می نماید.

تبصره : صدور موافقت اصولی ، صرفاً به منظور شروع اقدامات اولیه جهت احراز شرایط صدور مجوز بوده و هیچ حقی به منظور دریافت مجوز فعالیت و انجام خدمات برای متقاضی ایجاد نمی نمایند.

ماده 4) متقاضی دارای موافقت اصولی، مکلف است با انجام اقدامات لازم و احراز شرایط صدور مجوز فعالیت تا شش ماه پس از صدور موافقت اصولی نسبت به ارائه درخواست مجوز فعالیت به مرکز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ، اقدام نماید. پس از گذشت مهلت قانونی مزبور متقاضی ملزم به ارائه درخواست و طی فرآیند ارزیابی مجدد شرایط احراز موافقت اصولی خواهد بود .

تبصره- متقاضیان در قالب کنسرسیوم پس از اخذ موافقت اصولی مجاز به افزودن و یا حذف عضو یا اعضای کنسرسیوم نخواهد بود. حداقل تعداد اعضای کنسرسیوم در زمان ارائه درخواست موافقت اصولی می بایست حسب قوانین موضوعه باشد.

ماده 5) مرکز موظف است پس از دریافت تمامی مدارک لازم از متقاضی مجوز فعالیت، ظرف مدت 14 روز کاری پس از وصول پاسخ استعلام متقاضی از وزرات اطلاعات و تایید دریافت مدارک ، نسبت به صدور مجوز فعالیت یا اعلام عدم امکان صدور آن به همراه دلایل اقدام نماید.

تبصره-متقاضی دارای موافقت اصولی با توجه به ارائه درخواست مجوز فعالیت در مهلت قانونی، در صورت عدم احراز شرایط کسب مجوز می تواند تا 3 مرتبه دیگر و حداکثر تا 3 ماه پس از اتمام مهلت قانونی تسلیم درخواست، مجدداَ درخواست بررسی شرایط و صدور مجوز فعالیت نماید.

ماده 6) شرکت معتمد دارای مجوز فعالیت مکلف است ظرف مهلت سه ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به شروع فعالیت به طور کامل براساس موضوع آن اقدام نماید. در غیر این صورت، مرکز موظف است به شرکت معتمد از طریق سامانه مودیان تذکر داده و در صورت عدم شروع فعالیت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تذکر، مجوز صادره لغو خواهد شد.

ماده 7) مرکز در صورت احراز عدم رعایت شرایط مجوز ، موظف است مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اعلام نماید. شرکت معتمد موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پاسخ خود را در خصوص موارد تخلف به مرکز ارائه نماید.

ماده 8) مرکز موظف است حداکثر ظرف 15 روز از دریافت پاسخ از شرکت معتمد، نسبت به لغو یا عدم لغو مجوز شرکت معتمد در اجرای مفاد ماده 33 این آیین نامه اتخاذ تصمیم نماید .

ماده 9) مجوز فعالیت شرکت های معتمد برای مدت سه سال از تاریخ صدور معتبر می باشد .

ماده 10) شرکت معتمد برای خاتمه فعالیت مکلف است درخواست عدم تمدید مجوز فعالیت خود را  حداقل شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار مجوز و یا درخواست لغو مجوز فعالیت خود را در هر مقطع زمانی از دوره فعالیت ، از طریق سامانه مودیان به مرکز اعلام نماید.

تبصره 1 – مرکز مکلف است پس از  وصول درخواست لغو یا عدم تمدید مجوز، به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان، موضوع درخواست لغو یا عدم تمدید مجوز شرکت معتمد را به اطلاع عموم برساند. آگهی مذبور می بایست شامل موارد زیر باشد:

الف- شرکت معتمد لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت را تقاضا کرده است .

ب- مودیان تحت پوشش شرکت متقاضی لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت، می توانند در  صورت نیاز تا پیش از پایان مدت ارائه خدمات شرکت مزبور، نسبت به انتخاب شرکت معتمد جایگزین اقدام نمایند.

تبصره 2– مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تاربخ ارائه درخواست شرکت معتمد متقاضی لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت، نسبت به بررسی درخواست و ارائه پاسخ به شرکت از طریق سامانه مودیان اقدام نماید.

تبصره 3- در صورت پذیرش درخواست لغو مجوز فعالیت شرکت معتمد از سوی مرکز، شرکت مکلف است حداقل به مدت سه ماه پس از اعلام پذیرش مرکز ، نسبت به استمرار فعالیت و ارائه خدمات به مودیان تحت پوشش خود اقدام نماید .

تبصره 4 – شرکت معتمد پیش از خاتمه فعالیت مکلف به تعیین تکلیف کلیه تعهدات خود به موجب مفاد قراردادهای منعقده با کلیه ذینفعان و یا واگذاری تعهدات خود به یک شرکت معتمد دیگر با پذیرش مسئولیت تضامنی شرکت معتمد جدید خواهد بود .

ماده 11- درصورتی که خدمات ارائه شده توسط شرکت معتد منطبق با شرایط مقرر در دستورالعمل تمدید مجوز فعالیت باشد، آن مجوز از تاریخ اتمام اعتبار، به صورت خودکار برای سه سال تمدید و از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اعلام می شود.

تبصره – مرکز موظف است حداقل ظرف دو ماه قبل از انقضای اعتبار مجوز فعالیت، نسبت به بررسی شرایط تمدید مجوز فعالیت اقدام و در صورت عدم احراز شرایط، نتیجه را از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اعلام نماید.

ماده 12) مرکز موظف است تمدید مجوز فعالیت شرکت معتمد را به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان به اطلاع عموم برساند.

ماده 13) شرکت معتمد صرفاٌ در چارچوب مفاد مجوز فعالیت صادره مجاز به ارائه خدمات طبق قانون و مقررات این آیین نامه می باشد.

ماده 14) مرکز موظف است شیوه نامه قواعد و محدودیت های انحلال ، تملک سهام و تغییرات هیات مدیره شرکت های معتمد از قبیل ضوابط مربوط به انحلال شرکت، روابط سهامداری ، تغییرات هیات مدیره و ممنوعیت عضویت همزمان اعضا در بیش از یک شرکت معتمد و سایر موارد را ظرف مدت دو ماه از تصویب این آیین نامه تدوین  و به تصویب کارگروه برساند. شرکت معتمد مکلف است قبل از انحلال و یا هر گونه تغییر در سهامداران اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت از شیوه نامه مذکور تبعیت نماید.

ماده 15) کلیه حقوق مادی و معنوی مجوز فعالیت، مختص به دارنده آن بوده و قابل واگذاری به طرق مختلف اعم از انتقال، اشتراک، اجاره و یا وکالت، به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله شرکت وابسته، تابعه، مادر یا شعبه مستقل نخواهد بود. متخلف از حکم این ماده مشمول جبران خسارت و لغو مجوز خواهد شد.

ماده 16) هیچ یک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت معتمد نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ممنوعیت شغلی) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند و شرکت معتمد زمان تقاضای دریافت مجوز مکلف است تعهدنامه مبنی بر رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و رعایت اصل یکصد و چهل و یکم قانون مذکور  را ارائه نماید.

تبصره – شرکت معتمد مکلف است الزامات ابلاغی وزرات اطلاعات در خصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس را رعایت نماید.

ماده 17) در صورت اصلاح قوانین و مقررات که منجر به تغییر هر یک از مفاد شرایط صدور یا لغو مجوز فعالیت شود، مرکز موظف است تغییرات را از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اعلام نماید و شرکت معتمد مکلف است ظرف مهلت تعیین شده در قوانین و مقررات مربوطه، تغییرات لازم را به عمل آورد. در غیر اینصورت شرکت معتمد مکلف به جبران خسارت وارد بوده و مجوز صادره با رعایت مفاد این آیین نامه لغو می شود.

ماده 18) تغییر در محدوده جغرافیایی و موضوع مجوز فعالیت صادره با درخواست شرکت معتمد و بررسی و ارزیابی مجدد شرایط احراز موافقت اصولی و مجوز فعالیت جدید وفق مفاد این آیین نامه ، امکان پذیر است.

 فصل سوم – چگونگی ارتباط شرکت های معتمد با سازمان، مودیان

ماده 19) امکان ارائه خدمات موضوع مجوز فعالیت باید به صورت مداوم ( 24 ساعت در شبانه روز و تمامی ایام سال) فراهم باشد مگر در مواردی که شرکت معتمد قبلاً مجوز آن را از مرکز دریافت نموده یا دستوری دائر بر قطع خدمات به شرکت معتمد از طریق مرکز ابلاغ شده باشد.

تبصره-در موارد توقف ارائه خدمات به هر دلیل، شرکت معتمد مکلف است کلیه اقدامات ضروری برای ارائه مجدد موضوع مجوز فعالیت و به حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی مودیان به این خدمات را انجام دهد.

ماده 20) شرکت معتمد مکلف است از استانداردها و دستورالعمل های مصوب مرکز ، برای اندازه گیری سطح کیفیت خدمات استفاده نماید و نتایج اندازه گیری کیفیت خدمات را در اختیار مرکز قرار دهد.

تبصره – مرکز موظف است نسبت به بررسی صحت نتایج اعلامی شرکت معتمد به صورت موردی اقدام نماید و در صورت مغایرت در نتایج، مفاد ماده 32 این آیین نامه در مورد شرکت مزبور اعمال خواهد شد.

ماده 21) کلیه مراسلات و مکاتبات یا درخواست ها بین شرکت معتمد و مرکز ، از طریق بخش مربوط در سامانه مودیان صورت می پذیرد.

ماده 22) شرکت معتمد ملکف است برای انجام سایر فعالیت های خارج از موضوع مجوز فعالیت، مرکز را از طریق سامانه مودیان مطلع نماید. در این صورت مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری  از تاریخ اعلام، موضوع را بررسی و نسبت به اعلام موافقت یا عدم موافقت با ذکر دلایل اقدام نماید و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت می باشد .

ماده 23) در صورتی که شرکت معتمد به دلایل خارج از اختیار ( قوه قهریه ) از انجام تعهدات خود باز بماند، به عنوان طرفی که از شرایط و مقررات مجوز فعالیت تخطی کرده باشد تلقی نمی شود. شرکت معتمد مکلف است به منظور کاهش تاثیر واقعه برکسب و کار مودیان، اقدامات لازم را با هماهنگی قبلی مرکز جهت ارائه مجدد خدمات به نحو مطلوب، در کمترین زمان ممکن انجام و نتایج حاصله را به مرکز اعلام نماید.

ماده 24) کلیه اطلاعات مودیان که در راستای اجرای این قانون در اختیار شرکت های معتمد قرار می گیرد محرمانه تلقی شده و شرکت های معتمد مکلف به حفظ محرمانگی آن می باشند. در صورت عدم رعایت مقررات این ماده متخلفین مشمول مجازات قانون افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و سایر قوانین موضوعه بوده و این امر قابل پیگیری قضایی از سوی مرکز خواهد بود.

تبصره 1- شرکت معتمد حق هیچ گونه استفاده تجاری و غیر تجاری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از اطلاعات مودی و سامانه مودیان را ندارد و موظف است پیش از شروع فعالیت نسبت به ارائه تعهدنامه منع افشای اطلاعات به مرکز اقدام نماید.

تبصره 2- سازمان می تواند به منظور رتبه بندی شرکت های معتمد نسبت به انجام بازرسی های دوره ای اقدام نماید.

ماده 25)  شرکت معتمد در ارائه خدمات به کليه مودیان مکلف به رفتار منصفانه ( از قبیل عدم محرومیت و محدودیت از ارائه خدمات و تبعیض در اخذ تعرفه ) می باشد.

ماده 26) شرکت معتمد مکلف است در خصوص انعقاد قرارداد با مودیان صرفاً از الگو و قواعد ارائه شده توسط مرکز استفاده نماید. هر گونه تغییر در مفاد قرارداد مذکور منوط به تایید مرکز خواهد بود.

تبصره- روابط بین شرکت معتمد و مودیان ، براساس شرایط مندرج در قرارداد است . لذا قرارداد مذکور می بایست متضمن شرایط استاندارد مربوط به تامین خدمات موضوع مجوز فعالیت شرکت باشد. شركت  معتمد مکلف است صرفاً خدمات موضوع مجوز فعالیت را طبق قرارداد مذکور ارائه نماید و ارائه سایر خدمات خارج از موضوع مجوز فعالیت منوط به اعلام و موافقت قبلی مرکز می باشد .

ماده 27) مرکز موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی- حافظه مالیاتی و استانداردهای تبادل اطلاعات را تدوین و پس از تایید کارگروه، اعلام نماید .

ماده 28) شرکت معتمد متعهد به استفاده و بکارگیری تجهیرات منطبق با استانداردهای سامانه مودیان و ارائه خدمات پشتیبانی حسب مورد است.

ماده29) در صورتی که مرکز در بررسی های خود به موارد نقض مقررات از حیث نرخ های تعرفه ای موضوع قانون و هرگونه اقدامات منجر به بازار شکنی (قیمت شکنی) توسط شرکت معتمد برخورد نماید موظف به اقدام بر اساس مقررات موضوع ماده 33 این آیین نامه می باشد .

ماده 30) شرکت معتمد مکلف است در راستای انجام تمامی وظایف موضوع مجوز فعالیت، امکان نظارت و بازرسی در هر زمان و مکان مورد نظر مرکز را برای بازرسان مرکز فراهم نماید .

فصل چهارم – تعیین تعرفه ها و سایر مقررات

ماده 31) تعیین تعرفه خدمات و فعالیت ها به صورت سالانه بوده و مبنای فهرست تعرفه ابلاغی، تا ابلاغ تعرفه جدید معتبر می باشد. هرگونه تخطی از تعرفه های تعیین شده مشمول مفاد ماده 32 این آیین نامه خواهد بود .

ماده 32) در صورت بروز تخلف در خدمات موضوع این آیین نامه توسط شرکت معتمد، آن شرکت می بایست حسب سطوح تخلف در سند تخلفات حداکثر ظرف مدت 15 روز از زمان ابلاغ تخلف، نسبت به ارائه دلایل  به همراه مدارک و مستندات به مرکز اعلام نماید. پس از بررسی موضوع توسط مرکز و احراز تخلف شرکت معتمد، حسب گزارش مرکز به سازمان در خصوص میزان خسارت و ضرر و زیان وارده، شرکت معتمد مکلف به جبران آن بوده و قابل وصول از محل تضامین اخذ شده از شرکت معتمد می باشد. اقدامات اجرایی در این خصوص بر عهده سازمان است.

تبصره –مرکز موظف است حداکثر مدت 15 روز از دریافت دلایل، مدارک و مستندات از شرکت معتمد، نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اقدام نماید.

ماده 33) در موارد زیر مرکز از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد مراتب لغو مجوز را اعلام می نماید و شرکت معتمد می تواند حداکثر مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارائه دفاعیه خود به همراه مدارک و مستندات به مرکز اقدام نماید:

الف- قصور یا تقصیر در انجام تعهدات یا نقض مقررات و عدم رعایت ضوابط مقرر در “شرایط صدور ویا مجوز فعالیت”

ب- عدم رعایت هر یک از احکام منجر به لغو مجوز فعالیت موضوع این آیین نامه

پ- عدم رعایت مقررات و شرایط صدور مجوز فعالیت در خصوص تامین الزامات پدافند غیر عامل و امنیت عمومی با نظر وزارت اطلاعات یا مراجع ذی صلاح

ت- ورشکستگی شرکت دارنده مجوز فعالیت،

ث- حصول سایر موانع و معاذیر قانونی.

ماده 34) جرائم مربوط به عدم رعایت تعهدات توافق نامه سطح کیفی خدمات از محل تضامین شرکت معتمد توسط سازمان قابل وصول خواهد بود.

ماده 35) مودیانی که توانایی های فنی و اجرایی لازم را مطابق قانون و این آیین نامه و الزامات مندرج در منشور مرجع اعلامی توسط مرکز درخصوص چگونگی تبادل اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را دارا می باشند، مجازند اطلاعات صورتحساب الکترونیکی صادره خود را به طور مستقیم به سامانه مودیان ارسال نمایند .

ماده 36) مرکز موظف است اسناد مربوط به بندهای (ز)،(ژ)،(س)، (ش)،(ص)،(ض)،(ط) و (ظ) ماده 1 این آیین نامه را می بایست ظرف مهلت دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تدوین گردند، جهت تصویب کارگروه ارائه نماید.

ماده 37) شرکت معتمد مکلف است تعرفه های موضوع این ماده 31 این آیین نامه و سایر ضوابط و دستورالعمل هایی که از سوی مرکز صادر می شود و نیاز به اعلام به عموم و مودیان را دارد به نحو مطلوب و مقتضی به آگاهی آنان برساند و عدم رعایت این موضوع تخلف محسوب و مطابق مواد 32 و 33 این آیین نامه با آن برخورد خواهد شد .

ماده 38) درصورتی که به منظور انجام فعالیت موضوع مجوز، نیاز به اخذ موافقت از سایر مراجع ذی ربط باشد شرکت معتمد مکلف است نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع مرتبط نیز اقدام نماید .

ماده 39) شرکت معتمد مسئول و متعهد تامین کلیه مخارج، هزینه ها و تعهدات مالی لازم جهت پیاده سازی و اجرای خدمات مندرج در موضوع مجوز فعالیت می باشد و مرکز هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

ماده 40) مرکز موظف است شرایط صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه را بعد از تصویب، در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نماید .

ماده41) شرکت معتمد مکلف است نشانی اقامتگاه قانونی شرکت و محل اقامت قانونی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره را به مرکز اعلام و در صورت تغییر نشانی، مراتب را ظرف یک هفته از طریق سامانه مودیان به مرکز اعلام نماید.

ماده 42) این آئین نامه در چهل و دو ماده و شانزده تبصره در اجرای ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تهیه و تدوین گردید و از تاریخ تصویب آن، آئین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال 1399 نسخ گردید.

برای دانلود موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی اینجا کلیک کنید.

شما می توانید برای داشتن آگاهی کامل از تمامی بخشنامه های جدید حسابداری و حسابرسی و در صورتی که سوالی دارید با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر ارتباط برقرار کنید تا اسرع وقت شما تماس گرفته شود.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012