بخشنامه 200/1401/12 مورخ 1401/02/20
بخشنامه 200/1401/12 مورخ 1401/02/20

به پیوست قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم که در جلسه علنی روز دوشنبه 1400/11/18  مجلس شورای اسلامی تصویب و در روزنامه رسمی 22432 مورخ 1400/12/28 (تصویر پیوست) منتشر شده است، به شرح ذیل برای اجرا ارسال می شود :

“موضوع استفساریه :

آیا تولید کمپوست قارچ به عنوان بستر اصلی کشت قارچ خوراکی مشمول فعالیت کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 بوده واز پرداخت مالیات معاف می باشد ؟

پاسخ :

بلی، تولید کمپوست قارچ که بستر اصلی کشت قارچ می باشد جز فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب شده و از پرداخت مالیات معاف می باشد.”

براین اساس ضمن ابطال بخشنامه شماره 230/98/53  مورخ 1398/06/06  از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم که برابر نظریه شماره 583/21/76 مورخ 1376/03/10  شورای محترم نگهبان درخصوص استفسساریه های قانونی برای کلیه پرونده های مالیاتی در تمامی مراحل حسابرسی و دادرسی مالیاتی اجرایی می باشد، تولید کمپوست قارچ جز فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود.

داود منظور

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی