بخشنامه 200/1401/04 مورخ 1401/01/27
بخشنامه 200/1401/04 مورخ 1401/01/27

ابلاغ مصوبه درخصوص معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور از طریق گمرکات ورودی

عنایت به مصوبه مراجع قانونی ذی ربط، ورود ارز ( اعم از اسکناس وحواله) معاف از مالیات است براساس این مصوبه هر شخص حقیقی وحقوقی می تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به کشور وارد نماید و وزارت امور اقتصادی ودارایی وسایر دستگاه های ذیربط مکلف شده اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا ورود ارز تسهیل و فعالان دراین حوزه نگران موضوع مالیات و واکاوی منشا سرمایه نشوند. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد این مصوبه اقدام مقتضی را معمول نمایند.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی