بخشنامه 200/1400/79 مورخ 1400/12/08
بخشنامه 200/1400/79 مورخ 1400/12/08

به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت همه ماموران مالیاتی رسیدگی کننده و مطابقت تراکنش های بانکی واصله به ادارات کل امور مالیاتی با سوابق پرونده های مالیاتی مودیان محترم و با توجه به اشراف آنها بر پرونده مالیاتی و آشنایی کامل با نحوه و میزان فعالیت های اقتصادی مودیان مالیاتی و جهت رسیدگی با مداقه لازم، ضمن تاکید بر رعایت کامل دستورالعمل و بخشنامه های صادره درخصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی، پارگراف اول بند 4 بخشنامه شماره 200/99/16مورخ 1399/01/31به شرح زیر اصلاح می شود :

4- اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که دراختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار می گیرد، پس از طرح در کمیته موضوع بند یک این بخشنامه و در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود، جهت رسیدگی با رعایت کامل مقررات بخشنامه در اختیار ماموران مالیاتی ذیربط قرار می گیرد .

همچنین عبارت ” گروه رسیدگی ویژه ” در بندهای 1،5،6،7و20 بخشنامه فوق به “ماموران مالیاتی ذیربط”  تغییر می یابد .

داود منظور

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی