بخشنامه 200/1400/75 مورخ 1400/11/11دخانیان

بخشنامه 200/1400/75 مورخ 1400/11/11

نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی از تاریخ 1400/10/13 اعلام شد.

نظربه اینکه به موجب بند (2) ماده( 55) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب1400/03/02مقررات ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسخ گردیده است. لذا حکم مالیاتی بند(ف) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه 1400کل کشور که در راستای اصلاح و اضافه شدن نرخ مالیات موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است نسخ ضمنی گردیده، بنابراین مالیات و عوارض انواع سیگار و محصولات دخانی ازتاریخ 1400/10/13می بایست مطابق نرخ های موضوع بند(ت) ماده (26) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1400/03/02 وصول شود .

——————————-توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————————–

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

قانون مالياتهاي مستقيم – ماده 55

ماده 55 ـ هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی‌، آن را به اجاره‌ واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول  مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به ‌موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبة مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل ‌مال ‌الاجارة دریافتی او کسر خواهد شد.

قانون ارزش افزوده – ماده 26

ماده 26- در مواردی که مأموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه ودفاتر واسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مودیان وخریداران مکلف به ارائه دفاتر واسناد ومدارک درخواستی  حسب مورد می باشند ودر صورت عدم ارائه دفاتر واسناد ومدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (22) این قانون محسوب گردیده ومالیات متعلق  به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده ومطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ۵۵‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده

۲‌ – بند «ب» ماده‌(۶) و بند «ر» ماده ‌(۳۳) و ماده ‌(۷۳) و ماده ‌(۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۲/۱۴

ماده۷۳ـ

الف ـ از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مشمول مالیات به شرح زیر است:

۱ـ مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد(۲۰%)، تولید داخل با نشان بین‌المللی (برند) بیست و پنج درصد(۲۵%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif ) تعیین می‌گردد.

۲ـ مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد (۱۰%) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد (۴۰%) قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد (سیف Cif ) تعیین می‌گردد.

جزء‌های (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۷۳) در طول اجرای قانون برنامه در بخش‌های مغایرت بر ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ حاکم هستند.

ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶ موظف است:

۱ـ قیمت خرده‌فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذی‌ربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.

۲ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

حکم بند(ب) ماده (۷۳) این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است.

پ ـ مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

ت ـ با لازم‌الاجراء شدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند(الف) این ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده(۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) نیز به محصولات دخانی اعمال می‌گردد.

تبصره ۶

ف- در اجرای ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال، تولید داخل با نشان(برند) بین‌المللی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یکهزار و پانصد (۱۵۰۰ ( ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (۳۳.۰۰۰)  ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می‌گردد.

ماده73-

الف-از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب0/42/4077و قانون مالیات برارزش افزوده مصوب46/2/4016، مشمول مالیات به شرح زیر است:

4-مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد(43)%قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد  (23)%، تولید داخل با نشان بینالمللی(برند)بیستوپنجدرصد(29)%قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد(13)%قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد(سیفCif)تعیین میگردد.

2-مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان دهدرصد(43)%قیمت درب کارخانه و وارداتی

به میزان چهل درصد(13)%قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد(سیفCif)تعیین میگردد.

جزءهای(4)و(2)بند(الف)ماده(60)در طول اجرای قانون برنامه دربخش های مغایرت بر ماده(92)قانون مالیات برارزش افزوده مصوب46/2/4016حاکم هستند.

ب-وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال4057موظف است:

4-قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده را به مراجع ذیربط و برای

درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.

2-امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم)اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع    

محصولات دخانی را فراهم نماید.

حکم بند(ب)ماده(60)این قانون در موارد مغایرت بر سایر مواد حاکم است

پ-مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات برارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات این ماده

خواهد بود.سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این ماده را وصول و آن را به ردیف درآمدی نزد

خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ت-بالازمالاجراشدن این قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند(الف)این ماده، مالیات عملکرد، مالیات برارزش افزوده،

حقوق ورودی، حق انحصار وبند(ب)ماده(75)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

دولت(2)نیز به محصولات دخانی اعمال میگردد

 
برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید
پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012