بخشنامه 200/1400/75 مورخ 1400/11/11
بخشنامه 200/1400/75 مورخ 1400/11/11

نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی از تاریخ 1400/10/13 اعلام شد.

نظربه اینکه به موجب بند (2) ماده( 55) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب1400/03/02مقررات ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسخ گردیده است. لذا حکم مالیاتی بند(ف)تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه 1400کل کشور که در راستای اصلاح و اضافه شدن نرخ مالیات موضوع ماده (73) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است نسخ ضمنی گردیده، بنابراین مالیات و عوارض انواع سیگار و محصولات دخانی ازتاریخ 1400/10/13می بایست مطابق نرخ های موضوع بند(ت) ماده (26) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1400/03/02 وصول شود .

داود منظور  

 
برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید
محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی