بخشنامه 200/1400/71 مورخ 1400/10/25
بخشنامه 200/1400/71 مورخ 1400/10/25

با عنایت به لازم الاجرا شدن مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1400/03/02  از تاریخ 1400/10/13 و در اجرای مواد (28)، (29) و (30) قانون یاد شده که طی آن، انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل یا وارداتی مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال (به استثنای ماشین های راه سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها) شده اند، مقرر می دارد:

  • ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها بر اساس ماخذ تعیین و ابلاغ شده طبق جدول (1) موضوع بخشنامه شماره 200/99/70مورخ 1399/10/14(خودروهای تولید داخل) و جدول (2) موضوع بخشنامه شماره 200/1400/09 مورخ 1400/02/21(خودروهای وارداتی) می باشد و برای انواع موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی به شرح جداول 5و 6 پیوست این بخشنامه می باشد.

لازم به ذکر است بر اساس ماده 30 قانون مذکور، نرخ مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت وارداتی از  تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (2%) می باشد.

  •  مالیات و عوارض  شماره گذاری  و عوارض سالانه موضوع مواد یادشده برای خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل بر مبنای ماخذهای مندرج در جدول (3) پیوست بخشنامه های 200/99/70مورخ 1399/10/14 مورخ 1399/10/14و برای خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی بر مبنای ماخذهای مندرج در جدول (4) پیوست بخشنامه های 1400/1400/09مورخ 1400/02/21و با رعایت مفاد تبصره های (1) الی (4) ماده 28 قانون مذکور (در خصوص مالیات و عوارض شماره گذاری)، محاسبه شود.
  • مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالانه سایر انواع خودروها و موتور سیکلت های تولید داخل و وارداتی که بر اساس قانون مارالذکر، مشمول مالیات و عوارض مزبور شده اند. با رعایت تبصره های (1) الی (4) ماده 28 قانون صدرالاشاره (در خصوص مالیات و عوارض شماره گذاری)، بر مبنای ماخذهای مندرج در جداول (1)،(2)،(3) و (4) پیوست این بخشنامه محاسبه می گردد.
  • شایان ذکر است، فایل الکترونیکی پیوست این بخشنامه Ftp استان و سامانه مالیات بر ارزش افزوده به آدرس www.vat.ir در بخش اطلاعیه ها و بخشنامه ها و همچنین پورتال  سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir در قسمت پایگاه قوانین و مقررات مالیاتی قابل درسترسی می باشد.

داوود منظور

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی