بخشنامه 200/1400/70 مورخ 1400/10/21
بخشنامه 200/1400/70 مورخ 1400/10/21

پیرو بخشنامه شماره 210/99/33 مورخ 1399/04/10درخصوص ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 1399/02/30هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر «عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی  جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر درمناطق آزاد تجاری – صنعتی» عبارت « و معافیت مالیات بردرآمد حقوق ناشی از فعالیت در مناطق آزاد تجاری با رعایت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی» از قسمت اخیر پاراگراف دوم بخشنامه شماره 200/96/144مورخ 1396/10/19حذف و این قسمت به شرح ذیل اصلاح می گردد:

… لذا در صورت پرداخت وجوه موضوع تبصره های مذکور به هریک از اشخاص صدرالاشاره، به استثنای معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم، سایر بخشودگی ها ومعافیت های حقوق از جمله بخشودگی مالیاتی موضوع ماده 92 قانون مذکور و معافیت های مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند (ز) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه دراین خصوص نیز تسری می یابد.

داود منظور

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی