بخشنامه 200/1400/63 مورخ 1400/09/28
بخشنامه 200/1400/63 مورخ 1400/09/28

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810279 مورخ 1400/02/28هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت “شخص حقوق بگیر از بند (1) بخشنامه شماره 200/98/44مورخ 1398/05/14و ابطال عبارت “حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.” از ابتدای تذکر (1) بخشنامه مذکور (از تاریخ صدور بخشنامه)، تصویر دادنامه شماره 140009970905811415مورخ1400/06/02 هیات موصوف مبنی بر ابطال عبارت کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌تواند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه …از بند (1) بخشنامه مزبور و تصویر دادنامه شماره 140009970905811416مورخ 1400/06/02هیات ذکر شده در خصوص ابطال تذکر  (1) بخشنامه اشاره شده جهت اجرا ارسال می گردد.

با توجه به دادنامه‌های مذکور، ضمن حذف تذکر یک بخشنامه یاد شده، بند یک آن به شرح ذیل اصلاح می گردد:

1- حق بیمه های پرداختی بابت بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر و افراد تحت تکفل موضوع ماده ۱۳۷ قانون مالیات­های مستقیم، با ارائه اسناد و مدارک از درآمد مشمول مالیات حقوق آنها قابل کسر می باشد.

پرداخت کنندگان حقوق می توانند با کسر سهم حق بیمه درمان و انواع بیمه های عمر و زندگی پرداختی  از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه و پرداخت نمایند.

 داوود منظور

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی