بخشنامه 200/1400/54 مورخ 1400/07/21
بخشنامه 200/1400/54 مورخ 1400/07/21

پیرو بخشنامه شماره 200/1400/24 مورخ 140003/30 در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)،(ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، ( ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ )تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 59109/60468 هـ مورخ 1400/06/13 هئیت محترم وزیران که براساس بندهای 1و3 آن به ترتیب بند 7 ماده 1 و بند 5ماده 3 آیین نامه اجرایی یاد شده به شرح ذیل اصلاح شده است ،جهت اجرا ارسال می شود :

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کارمی روند :

’7- اوراق مالی اسلامی : اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام ومنفعت) واسناد خزانه اسلامی که درچهار چوب عقود اسلامی منطبق بر قوانین ومقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند .”

ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود:

5″- دراجرای بند (ل) تبصره(6) قانون ، درمواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسنادخزانه اسلامی با سررسید حداکثر تاپایان سال 1400 پرداخت می شود، درصورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امورمالیاتی کشور تحویل دهد.سازمان امورمالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را ، به عنوان وصولی مالیات منظور کند . 

امید علی پارسا 

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی