بخشنامه 200/1400/539 در تا ریخ 1400/12/28
تسلیم اظهارنامه دوره چهارم ( فصل زمستان ) مالیات برارزش افزوده سال 1400 در تاریخ 1400/12/28 اعلام شد.

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دروه چهارم ( فصل زمستان ) مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 باتعطیلات نوروز وبا توجه به درخواستهای  مودیان  محترم موضوع  نظام مالیات برارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی وفراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون ومقررات مالیات برارزش افزوده مقرر می دارد :

ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که اظهارنامه مالیات برارزش افزوده مربوط به دوره چهارم( فصل زمستان) سال 1400 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 1401/01/24 تسلیم نمایند امکان برخورداری صد در صد (100%) بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرربرای دوره مزبور وتاخیر در پرداخت مالیات وعوارض متعلق تا تاریخ مذکوررا درصورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

داود منظور 

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی