بخشنامه 200/1400/52 مورخ 1400/07/11
بخشنامه 200/1400/52 مورخ 1400/07/11

به پیوست تصویر دادنامه 140009970905811423 مورخ 1400/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره210/99/8 مورخ 1399/01/19 درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 برای اجرا ارسال می گردد.ضمناً با رعایت به موارد مندرج در دادنامه یاد شده و مستفاد از مفاد آن، بخشنامه شماره 200/1400/38 مورخ 1400/05/19 درخصوص ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی به شماره 13-201 مورخ 1400/05/19 در مورد مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 لغو می گردد. بنابراین مرور زمان مالیاتی برای جرایم مقرر در موارد فوق وفق مهلت ماده ۱۵۷ قانون یاد شده، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات خواهد بود.

امید علی پارسا

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی