بخشنامه 200/1400/47 مورخ 1400/06/24
بخشنامه 200/1400/47 مورخ 1400/06/24

در اجرای قسمت اخیر بند 3 ماده 255 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1400/04/31 به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ  1400/06/09 در ارتباط با اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور صرفاً در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز مربوط به آن بخش از درآمد حاصل از صادارت که با رعایت سایر مقررات، مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد (متناسب با بهره برداری از نرخ صفر مالیاتی مربوطه)، برای اجرا ابلاغ می شود.

امید علی پارسا 

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی