بخشنامه 200/1400/39 مورخ 1400/06/01
بخشنامه 200/1400/39 مورخ 1400/06/01

بدین وسیله حکم مالیاتی مقرر در جز ۱۳ بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/۰۵/30 (پیوست نامه شماره ۵۵۳۸۹ مورخ 1400/۰۵/31 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور) به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود:

” با تمدید یک هفته ای تسلیم اظهارنامه مودیان مالیاتی موافقت ومهلت تسلیم اظهارنامه، موضوع جز (۴) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/۰۴/26 تا 1400/۰۶/07 تمدید شد .”

امید علی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی