بخشنامه 200/1400/35 مورخ 1400/05/04
بخشنامه 200/1400/35 مورخ 1400/05/04

بدین وسیله احکام مالیاتی مقرر در جزء 4 بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونامورخ 1400/04/26 ( پیوست نامه شماره 44902 مورخ 1400/04/26رئیس دفتر محترم وسرپرست نهاد ریاست جمهوری )، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود:

موعدهای مقرر  در مواد 116،110،80،57 و 126  قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ 1400/۰۴/31 می باشد به مدت یک ماه تمدید می گردد، کلیه احکام قانونی مرتبط، براین تمدید مترتب می باشد. همچنین کلیه مهلت های رسیدگی سنوات قبل که انقضای آنها از تاریخ 1400/۰۴/31 لغایت 1400/۰۶/31 می باشد به مدت یکماه تمدید می گردد.

امید علی پارسا 

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی