بخشنامه 1400/16771 مورخ 1400/07/07تحلیل پرونده های مالی

به پیوست “تاییدیه مدیران” که بر پایه استاندارد حسابرسی 580 “تاییدیه کتبی مدیران” تجدید نظر شده 1396، بروز رسانی شده است.برای استفاده در حسابرسی صورتهای مالی تقدیم می گردد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی