بخشنامه ۴۸۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
بخشنامه ۴۸۶۹۲در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

حداقل مزد مصوب کارگران در سال ۱۳۹۹ تعیین گردید.

کلیه کارفرمایان و کارگاههای مشمول قانون کار

ابلاغ مصوبه شورای عالی کار در اجرای بند های (7) و (8) بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ 1399/01/26

به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران در سال جهش تولید و در اجرای بند های (7) و (8) بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ 1399/01/26 و مستند به ماده (41) قانون کار و بهره‌مندی تمامی کارگران از کارگران اعم از کارگران بدون سابقه و با سابقه از افراد مزد،” شورای عالی کار” با حضور نمایندگان سه گروه ( دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1399/01/17موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

  • با جابجایی مبلغ روزانه 25000 (بیست و پنج هزار ریال) از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیرماه ۱۳۹۹ موافقت شد.

 بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ روزانه 636809 (ششصدو سی و شش هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می گردد.

همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد آخرین مزد سال ۱۳۹۸ (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ ق.ک) که به اضافه روزانه 55338 (پنجاه و پنج هزار و سیصدو سی و هشت ریال) افزایش می یابد.

تبصره- از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ با اعمال افزایش این بند مزدشغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوبه وزارت تعاون،، کار و رفاه اجتماعی و نیز ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 636809 (ششصدو سی و شش هزار و هشتصد و نه ریال) موضوع بند یک کمتر شود.

  • به کارگرانی که از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنها گذشته باشد، روزانه مبلغ ۳۳۳۳۳ (سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال) نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱- از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط” اداره کل روابط کار و جبران خدمت” صورت می‌گیرد.

تبصره ۲- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکرد شان در سال ۱۳۹۸ ، میزان مقرر در این بند یا  تبصره (1) آن هستند مورد تعلق خواهد گرفت.

 تبصره ۳ – بر اساس مصوبه مورخ1399/01/21شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از اول تیرماه سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه داشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

  • سایر مفاد بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ مورخ 1399/01/26 کماکان به قوت خود باقی است.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی