بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۷۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۷۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است.

به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 1398/06/17در خصوص دستورالعمل  شماره 13750/230/د مورخ 1391/04/17به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ارسال می­گردد:

” بر اساس تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان وضع دستورالعمل شماره 13750/230/د مورخ 1391/04/17سازمان امور مالیاتی کشور حاکمیت داشته:« تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است.» و مطابق دادنامه 316 مورخ 1394/08/16هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری : «اطلاق حکم مذکور در تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه معافیت­های مالیاتی می­گردد.» لذا بنا به مراتب فوق:

دستورالعمل مورد شکایت که بر اساس آن شرط برخورداری از معافیت­های مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، منطق با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و بر مبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای حکم این دستورالعمل در فاصله سالهای 1390 تا 1394 بوده که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و در نتیجه از این جهت نیز مغایرتی میان دستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد، لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می­گردد.”

نادر جنتی

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی