بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۲۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۲۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

صدور پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام می شود.

ضمن ارسال تصویب نامه شماره 25071/ت 54991 هـ مورخ 1398/03/01 هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا، مواد 2 و 10 آیین نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد.

«ماده 2- صدور پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام می شود.

ماده 10- در صورتی که شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مودی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره-فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.»

نادر جنتی

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی