بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۲۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
بخشنامه ۲۳۰/۹۸/۲۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷

مالیات درآمدهای حاصل از تولید محصولات مندرج در پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با نرخ صفر محاسبه می شود.

به پیوست تصویر رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 9809970906010023  مورخ 1398/02/14 دائر بر  رد شکایت نسبت به تبصره های (1)، (2) و (6) ماده (2)، تبصره (2) ماده (3)، تبصره (2) ماده (7) و تبصره ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی