بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۴۴در تاریخ۱۳۹۹/۰۵/۰۶معافیت مالیاتی

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۴۴در تاریخ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

ورود ارز به صورت اسکناس و فلزات گرانبها(طلا نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی  از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

به پیوست تصویر نامه شماره 28715مورخ 1399/03/21 رئیس جمهور محترم عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متضمن ابلاغ حکم بند ۴ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی  هماهنگی اقتصادی مورخه 1399/03/03 که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است و مقرر می دارد ورود  ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است واردات فلزات گرانبها (طلا نقره و پلاتین) به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف است. مدت اعتبار این مصوبه تا پایان سال ۱۳۹۹ خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش اقدامات و پیشرفت کار را هر ۳ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه نماید، جهت اجرا ارسال می شود.

بر این اساس صادر کنندگانی که بدین شیوه نسبت به رفع  تعهدات ارزی خود اقدام نمایند، در صورت اعلام درصد رفع تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی به سازمان  امور مالیاتی کشور، در راستای دستورالعمل مربوط به اجرای جزء (1) بند (ک) نبصره (6) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شماره 200/99/503 مورخ 1399/02/09 ، مبنای عمل ماموران مالیاتی در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی قرار خواهد گرفت.

—————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ————————–

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

در اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور که مقرر می‌دارد: « هر گونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده،مصوب 1387/02/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1398 و 1399 قابل اعمال نیست . صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده می‌باشد.» ، به پیوست تصویر نامه شماره 99/24354 مورخ 1399/02/06 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص « نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1399 و نحوه رفع تعهد ارزی سال 1398» جهت اجرا  ابلاغ می‌گردد.

در رابطه با پذیرش و یا عدم پذیرش  اعتبار مالیاتی، تهاتر و استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات  کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی  به صادرکنندگان در سال‌ 1398، موارد ذیل مد‌نظر قرار گیرد:

1-   به منظور اجرای دقیق حکم جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، ابزار استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان مالیاتی ایجاد شده است که پس از ورود به سامانه به آدرس ittms.tax.gov.ir وارد بخش سامانه « بهره‌برداری از اطلاعات » شده، سپس از طریق زیرمنوی درگاه سایر منابع اطلاعاتی، گزینه «استعلام برگشت ارز حاصل از صادرات» انتخاب گردد. در این قسمت کاربر امکان دسترسی به اطلاعات صادر کنندگان بر اساس شناسه ملی یا کد ‌ملی را خواهد داشت.
مأموران مالیاتی به هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده سال‌ 1398 می‌بایست بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مزبور اقدام قانونی را به عمل آورند.

2-  صادرکنندگانی که صادرات آنها در سال 1398 به صورت توأم کالاها و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی و مواد خام و همچنین صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی بوده، با توجه به اینکه درآمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از شروط جزء (1) بند (ک) تبصره  (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مستثنی شده و رسیدگی به دوره های مالیاتی سال 1398پرونده مالیات بر ارزش  افزوده اینگونه مودیان، مستلزم تفکیک درآمد حاصل از صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی از سایر درآمدهای  صادراتی آنان و اعلام نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران است، می‌باشد. لذا به منظور اجرای صحیح قانون، به هنگام رسیدگی مأموران مالیاتی می‌بایست کل صادرات کالا و خدمات اعم از کالاهای غیر نفتی و مواد خام و صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی را به تفکیک در گزارش رسیدگی درج نموده و در صورت عدم رفع تعهد ارزی صرفا مالیات و عوارض ارزش افزودة پرداختی بابت صادرات کالاها و خدمات مشمول رفع تعهد ارزی از جمله کالاهای غیرنفتی و مواد خام به خارج از کشور مربوط به دوره‌های مالیاتی سال مزبور، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی نبوده و به تبع آن قابل تهاتر و استرداد نخواهد بود.

تذکر: نام و مشخصات محصولات کشاورزی و شماره تعرفه مربوط که مبنای عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران است، متعاقبا اعلام خواهد شد. ضمنا در صورت درخواست کتبی مودیان موضوع این بند، مبنی بر عدم رسیدگی به دوره‌های مالیاتی پرونده مالیات بر ارزش افزوده سال 1398، ادارات امور مالیاتی می‌بایست تا تعیین تکلیف نهایی موضوع و ابلاغ آن، از رسیدگی به دوره‌های مالیاتی مزبور خودداری نمایند.

3-با توجه به استثنای مندرج در جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، صادرکنندگانی که صادرات آنها در سال 1398 صرفا خدمات فنی-مهندسی و بخش کشاورزی باشد، مشمول رفع تعهد ارزی در سال مذکور نبوده، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی برابر مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و حسب مورد قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

4-در مورد آندسته از مودیانی که فعالیت اقتصادی آنها در سال‌ 1398 توأمان صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور و فروش داخلی بوده و حسب بررسی اطلاعات موجود در سامانه‌ موضوع بند (1) این دستورالعمل، نسبت به رفع تعهد ارزی بابت صادرات سال‌ 1398 اقدام ننموده‌اند، استرداد اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی‌شده مربوط به فروش داخلی بلامانع می‌باشد.

5-در صورت عدم رفع تعهد ارزی در سال‌ 1398، کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی سال مذکور نخواهد بود.

6-ادارات امور مالیاتی می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام فهرست « صادرکنندگانی که بابت صادرات در سال 1398رفع تعهد ارزی نموده اند» توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سامانه مربوط، در صورت درخواست استرداد از سوی مودی طبق مقررات از جمله بخشنامه شماره  200/95/63مورخ 1395/09/30 نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

تذکر: تعدیل 20 درصد ارزش پایه صادراتی و اجرای بند (7) مصوبه شماره 55300/8739 مورخ 1397/02/02 که در بند (5) قسمت «ب» دستورالعمل شماره 200/98/516 مورخ1398/06/11  نیز مورد تأکید قرار گرفته، صرفا محدود به سال 1397 می‌باشد.

7-از آن‌جایی‌که حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 99/24354 مورخ 1399/02/06 «صادرکنندگان جهت بهره مندی از معافیت های مالیاتی (نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده) تا پایان تیر ماه 1399 مهلت خواهند داشت نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال 1398 خود اقدام نمایند. بنابراین در مواردی که میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بابت صادرات سال 1398 با رعایت مقررات این دستورالعمل کمتر از صد‌ در صد (100 %) می باشد، مأموران مالیاتی می بایست ضمن رسیدگی به  دوره­های مالیات بر ارزش افزوده سال مورد بحث از ثبت گزارش مزبور تا اعلام نهایی میزان رفع تعهد ارزی در پایان مهلت تعیین شده (پایان تیر ماه 1399) خودداری نمایند.بدیهی است در صورت درخواست کتبی مودیان، ادارات امور مالیاتی می‌بایست طبق بند (6) این دستورالعمل اقدام نمایند.

8-ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر دوره مالیاتی، اطلاعات مربوط به آن دسته از صادرکنندگانی که از ابتدای سال‌جاری رسیدگی و در اجرای جزء (1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به آنان صورت پذیرفته است را مطابق فرم پیوست شماره (1) در قالب فرم اکسل جهت اعلام به بانک مرکزی به دفتر حسابرسی مالیاتی اعلام نمایند.

9-در مواردی که مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات صادر شده به خارج از کشور مربوط به دوره های مالیاتی سال 1398 که در اجرای جزء(1) بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به دلیل عدم رفع تعهد ارزی قابل تهاتر واسترداد نمی‌باشد، موضوع منطبق با تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده وجزء هزینه‌های قابل قبول مالیات‌های مستقیم نیز محسوب نخواهد شد.

 

10-      در صورت عدم رفع تعهد ارزی بابت صادرات کالا و خدمات در سال 1398 در مهلت‌تعیین‌شده توسط بانک مرکزی، درآمد حاصل ازصادرات کالا و خدمات به خارج از کشور به استثنای صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی-مهندسی مستند به اسناد و مدارک مثبته، جزو مأخذ مشمول مالیات عملکرد سال مذکور محسوب و هزینه‌های مربوط به درآمد مزبور با رعایت مقررات فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌ها و الحاقات بعدی آن، از جمله هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012