بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۹۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۹۱ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

در مورد ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده- حق بیمه سهم کارفرما تسلیم فهرست ماده اعلام شد.

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص ذخیره حق سنوات ذخیره حقوقی ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین نحوه اجرای مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیر 1394 در زمان حسابرسی مالیاتی از حبث تاریخ تخصیص اقلام مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص موضوع و سایر موضوعات مرتبط بدینوسیله مقرر می دارد:

  1. ثبت و شناسایی ذخیره های یاد شده مشمول تسلیم فهرست حقوق نبوده و در زمان رسیدگی به مالیات حقوق، موضوع شمول مالیات حقوق و یا اعمال معافیت مالیاتی و همچنین شمول جریمه ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به مبالغ فوق در زمان ذخیره گیری فاقد موضوعیت می باشد.
  2. هزینه مربوط به ذخیره حق سنوات به میزان مندرج در جزء “و” بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم (معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد گردید.
  3. هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
  4. بر اساس بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، فارغ از بازنشستگی، از کار افتادگی، قطع همکاری و یا ادامه کار حقوق بگیر، از پرداخت مالیات معاف می باشد.
  5. حق بیمه سهم کارفرما مشمول مالیات حقوق و تسلیم فهرست حقوق نمی باشد بنابر این شمول جریمه عدم تسلیم فهرست موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم نیز در این خصوص موضوعیت ندارد.

امیدعلی پارسا

جهت دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی