بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷خدمات مالیات در اصفهان

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۷ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده اعلام شد.

پیرو بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8، شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27، شماره 200/98/65 مورخ 1398/7/8 و شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و تکریم مودیان محترم و همچنین رفع ابهام از بخشنامه های مزبور مقرر می دارد:

  1. بخشودگی کلیه جرایم قابل بخشش اشخاص حقوقی دولتی حداکثر تا سقف درصدهای تعیین شده موضوع بندهای (2،1 و 3) بخشامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 با رعایت ضوابط مربوط به ارسال فهرست معاملات موضوع این بخشنامه، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.
  2. درخصوص مودیانی که در راستای بخشنامه شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 بدهی خود را تا تاریخ 1398/8/4 پرداخت نموده اند، درصورت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ 1398/8/4 میزان بخشودگی جرائم صددرصد (100%) می باشد.
  3. با توجه به بند (4) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 که تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده را ملاک درصدهای قابل اعمال برای بخشودگی جرایم عنوان نموده، لذا محدودیتی در ارائه درخواست و اعمال آن در سیستم های مربوطه ندارد و بر اساس تاریخ پرداخت، اقدامات لازم انجام می پذیرد.
  4. درخصوص مودیانی که فهرست معاملات خود را تا تاریخ 1398/8/4 (باتوجه به بند 3 فوق) ارسال ننموده اند در صورت ارسال تا پایان سال جاری می توانند از میزان بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت بدهی قطعی شده و یا ارسال فهرست معاملات (هرکدام به عنوان آخرین اقدام مودی بوده) از بخشودگی جرائم موضوع بندهای (3،2،1) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 بهره مند شوند.
  5. مودیانی که به واسطه معافیت های قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده ندارند لکن به لحاظ عدم انجام برخی تکالیف قانونی مشمول جریمه شده اند، در صورت ارائه درخواست بخشودگی جرایم و انجام اقدامات لازم در خصوص ارسال فهرست معاملات سال های 1395 و 1396 و 1397 حسب مورد از بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع بندهای (2،1و 3) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 برخوردار خواهند شد.
  6. کلیه مودیانی که به واسطه مطالبات از دولت (کارفرمایان بخش دولتی) امکان پرداخت بدهی های مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشته، در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ دریافت وجوه از دولت یا تسویه بدهی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه و یا تهاتر به موجب مصوبه هیات محترم وزیران، بدهی قطعی شده خود را پرداخت نمایند، صددرصد (100%) جرایم قابل بخشش آنها بخشوده می شود.

6/1- در صورت تسویه بدهی، میزان بخشودگی جرایم ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موضوع بند (6) فوق با در نظر گرفتن تاریخ ارسال فهرست های مربوط و در صدهای موضوع بندهای (1، 2 و 3) بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 تعیین می شود.

  1. بخشودگی جرائم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت دوره ای (دوره های سه ماهه) نیز امکان پذیر است.
  2. بخشودگی جرایم سایر موارد خاص که در بخشنامه های شماره 200/98/41 مورخ 1398/5/8 و شماره 200/98/45 مورخ 1398/5/27، شماره 200/98/65 مورخ 1398/7/8 و شماره 200/98/69 مورخ 1398/7/30 و این بخشنامه پیش بینی نگردیده با رعایت مفاد بخشنامه های مذکور و این بخشنامه و حد اکثر تا سقف درصدهای تعیین شده در بندهای (2،1و 3) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.
  3. بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه مستلزم ارائه درخواست مودی می باشد.

——————————————–توضیحات در مورد بخشنامه صادره ——————————————

مرکز مالی اقتصادی همت تراز ارائه دهنده جدیدترین بخشنامه های مالی و مالیاتی می باشد، با مابروز باشید. برای ارتباط با ما کافی  است اینجا کلیک کنید.

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۵

پیرو بخشنامه 200/98/41 مورخ 1398/5/8 نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدالت مالیاتی و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه مذکور در مدت اعتبار آن، درخصوص شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از انقضای مهلت تعیین شده در بخشنامه یاد شده، مقرر می دارد:

1)­ با توجه به مفاد بخشنامه مذکور، مودیانی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ 1398/7/30 بوده و مطابق مفاد بخشنامه فوق نسبت به پرداخت آن تا پایان سال اقدام ننمایند، به موجب ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده و جرایم آنها در راستای ماده اخیر الذکر قابل بخشودگی نخواهد بود.

2)­ آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که مالیات آنها از تاریخ 1398/7/1 تا پایان سال جاری به قطعیت می رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت نمایند، مشمول بند 1 بخشنامه مذکور خواهند بود و در صورت پرداخت پس از یک ماه فوق تا پایان سال جاری می توانند وفق سایر بندهای بخشنامه مذکور از بخشودگی جرایم استفاده نمایند. در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.

3)­ اختیار بخشودگی جرایم کلیه مودیان مالیاتی، با رعایت مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، درخصوص بدهی های قطعی شده از 1399/1/1 و به بعد به شرح زیر اعلام می شود:

3-1) حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، 70% و برای سایر مودیان 50% برای هر منبع مالیاتی در هر سال/ دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

3-2) مدیران کل امور مالیاتی می توانند اختیار خود را به معاونین به ترتیب مقرر در بند 1-3 تا میزان 50 و 30 درصدجرایم تفویض نمایند.

3-3) در صورتی که جرایم قابل بخشش هریک از منابع مالیاتی در هر سال / دوره تا مبلغ 500/000/000 ریال باشد، فارغ از بند 1-3 بخشودگی تا میزان 100% به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. مفاد این بند قابل تفویض به معاونین نخواهد بود.

3-4) چنانچه مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر گردیده سپس نسبت به بخشودگی جرایم قابل بخشش طبق مفاد این بخشنامه اتخاذ تصمیم شود.

4)­ هرگونه تصمیماتی که ادارات کل امور مالیاتی درخصوص بخشودگی جرایم تا قبل از صدور بخشنامه صدرالاشاره حسب تفویض اختیارهای صادره قبلی اتخاذ نموده اند با رعایت حقوق مودیان، به قوت خود باقی خواهد ماند.

5)­ این بخشنامه، نافی مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم نبوده و صرفا مربوط به تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در راستای اختیارات حاصله از ماده یاد شده بوده و هیچ شرطی را به شروط مقرر در آن اضافه نمی نماید.

6)­ دفتر حسابداری و وصول مالیات و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

بخشنامه 200/98/41

شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعلام شد. سازمان امور مالیاتی بخشودگی جرایم ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳،۱۹۷،۱۹۹ در صورت پرداخت اصل بدهی و جرایم غیرقابل بخشش تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۸ را ابلاغ نمود:

این بخشنامه که با امضای امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که به اداره های کل مربوطه سراسر کشور ابلاغ شده، آمده است: با توجه به اینکه سال ۱۳۹۸ به نام سال رونق تولید نامگذاری شده، بنابراین این سازمان در چارچوب حمایت از تولید و کالای ایرانی و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی، تصمیماتی به شرح زیر در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/12/27 و مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده گرفته است. برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی، اتخاذ تا در صورت پرداخت مانده بدهی مالیات قطعی شده خود ( اعم از اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش ) تا پایان سال جاری، در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب از این حیث به شرح زیر مورد بخشودگی قرار گیرند:

1- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ 1398/07/30 معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش.
2- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ یکم تا 1398/08/01 برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل ۹۸ درصد جرایم قابل بخشش و برای سایر مودیان ۹۶ درصد جرایم قابل بخشش.
3- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ 1398/09/01 تا پایان سال جاری برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، به ازای هر ماه معادل ۲ درصد و برای سایر مودیان معادل ۴ درصد، از درصد بخشودگی موضوع بند (۲) فوق کسر می گردد.
4- میزان بخشودگی جرایم بر اساس تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده هر یک از سنوات محاسبه می شود.
5- برای بخشودگی جرایم در اجرای این بخشنامه، مودیان یاد شده می بایست درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی تسلیم تا در اجرای این بخشنامه مورد بخشودگی قرار گیرد.
6- مودیان یاد شده که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام کرده اند، می توانند درخواست بخشودگی جرایم خود را حداکثر تا 1398/12/20 به اداره های امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرند.
7- مودیان مالیاتی می توانند برای هر یک از سنوات با پرداخت بدهی مالیاتی آن سال، از مفاد این بخشنامه بهره مند گردند.
8- استفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی جرایم عملکرد و دوره های مالیاتی طی سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای مودیانی که طبق مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی تبصره (۳) این ماده مکلف به ارسال فهرست معاملات می باشند، منوط به ارسال فهرست معاملات هر یک از سال های ذکر شده تا 1398/07/30 است.

 

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012