بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۶۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۶۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

شرط برخورداری از بخشودگی جرایم ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۱لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی های مالیات عملکرد آن سال می باشد.

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص بخشنامه شماره 200/98/41 مورخ 1398/05/08، بدین وسیله مقرر می دارد:

1-­ با توجه به اطلاعات واصله، دراجرای مفاد بخشنامه فوق، برخی از ادارات کل امور مالیاتی مبادرت به تهیه فرم بخشودگی جرایم می نمایند که این امر موجب تطویل در ارائه خدمت به مودیان محترم مالیاتی گردیده است. لذا به منظور تسهیل در انجام امور مربوط به مودیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی می بایست بدون نیاز به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم و صرفا با دستور رییس امور مالیاتی ذی ربط هامش درخواست مودیان محترم مالیاتی، نسبت به اعمال بخشودگی و درج در سامانه ها و پرونده های مودیان اقدام نمایند.

2-­ در اجرای بند (7) بخشنامه مذکور، مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از سنوات با پرداخت اصل بدهی آن سال، برای هریک از منابع مالیاتی و عملکرد آن سال به تفکیک، از تسهیلات بخشنامه مذکور بهره مند گردند.

3-­ شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های 1391 لغایت 1394، پرداخت بدهی های مالیات عملکرد آن سال می باشد.

امیدعلی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی