بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی، انجام می شود.

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 37229/ت 55839هـ مورخ 1398/04/01 هیات وزیران مبنی بر مجازبودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی، ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی