بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی، انجام می شود.

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 37229/ت 55839هـ مورخ 1398/04/01 هیئت وزیران مبنی بر مجازبودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی، ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

درج آگهی استخدام recruitment ads
محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی