بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۳۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان بورس اعلام گردید.

پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 230/98/12 مورخ 1398/02/29 به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 43 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 3 مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 1398/02/21 لغایت 1398/04/19 مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 122/51119 مورخ 1398/04/23 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی