بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳

حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۸ اعلام شد.

در اجرای مفاد ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31، به پیوست تصویر تصویب نامه هیات وزیران به شماره 21957/ت56566 هـ مورخ 1398/02/28 در خصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 برای سال 1398 و نحوه تسری نصاب معاملات موصوف در بند (الف) تصویب نامه مذکور به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می گردد.

وفق مصوبه مزبور حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ سیصد و بیست و هشت میلیون ( 328/000/000) ریال می باشد، که مأخذ مذکور در اجرای تکالیف مرتبط با مفاد آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم موصوف حائز اهمیت می باشد .

 امیدعلی پارسا

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی