بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳

مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد سه میلیون ریال تعیین و از هر گونه مالیات دیگر بجز مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد.

به پیوست تصویر دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 درخصوص رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هیأت محترم وزیران موضوع بخشنامه شماره 200/23158 مورخ 1392/02/19 در ارتباط با میزان مالیات پروژه های مسکن مهر که طی شماره 1157 مورخ 1398/02/28 در روزنامه رسمی منتشر گردیده است، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد:

«با توجه به حکم مقرر در اصل 51  قانون اساسی مبنی بر لزوم تعیین معافیت های مالیاتی بر اساس حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقرر شده « برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده 222 این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است،» بنابراین بند 2 مصوبه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هیأت وزیران که براساس آن میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد حداکثر سه میلیون ریال تعیین شده و پروژه های فوق از هر گونه مالیات دیگر جز مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغایر با اصل 51  قانون اساسی و حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون برنامه حاکم در زمان وضع مصوبه مورد شکایت است و در اجرای بند ب ماده 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأی شماره 96-1397/04/31 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88  قانون یاد شده، حکم بر ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض صادر می شود.»

محمدقاسم پناهی

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی