بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۹ مورخ 1398/03/13
بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۹ مورخ 1398/03/13

اجرای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/02/07 و 1398/02/28

با توجه به مفاد مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/02/07 و 1398/02/28 بدینوسیله مقرر می گردد:1-­ تا پایان سال 1398 مدت زمان تقسیط مندرج در ماده 167 قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای بنگاههای تولیدی غیردولتی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر شصت ماه افزایش می یابد.2-­ استفاده از مفاد بند «ز» تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 درخصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکتها به حساب افزایش سرمایه، تا پایان سال 1398 تمدید می گردد.3-­ به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می شود تا به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یکساله اجرائیه هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی علیه بنگاههای مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی توسط ستاد اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی  می تواند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجراییه های مربوطه اقدام نماید.

 محمدقاسم پناهی

برای دانلود  بخشنامه اینجا کلیک کنید.

 
محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی