بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۶ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

شروط دوره معافیت واحدهای سرمایه گذاری صنعتی و  معدنی اعلام شد.

به پیوست تصویب نامه شماره 24023/ت 56179 هـ مورخ 1398/02/31 هیأت محترم وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد:

1-­ با توجه به صدر ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذی ربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقدشده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ 1389/12/29 به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون مذکور هستند.

2-­ تصویب نامه شماره 139189/ت 53209 هـ مورخ 1396/11/03 کان لم یکن اعلام می شود.

  محمد قاسم پناهی

برای دانلود بخشنامه اینجا کلیک کنید.

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی