آیین‌نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/7/21پایانه های فروشگاهی

 

آیین‌نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/7/21

فصل اول – تعاریف

ماده 1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب- قانون: قانون پایانه­ های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21/7/1398.

پ-  مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

ت- مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون.

ث-شرکت معتمد: شرکت معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی موضوع بند (چ) ماده 1 قانون.

ج- کارگروه: کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موضوع بند (ح) ماده 1 قانون.

چ- خدمات : مجموعه خدماتی از قبیل نصب، راه‌اندازی، مهر و موم الکترونیکی، ارائه پشتیبانی و نگهداری تجهیزات مورد نیاز برای صدور صورتحساب الکترونیکی طبق استانداردهای ابلاغ شده توسط سازمان، جمع‌آوری و پردازش اطلاعات صورتحساب­های الکترونیکی ، تامین امنیت، تامین زیر ساخت  تراکنشی، آموزش مورد نیاز مؤدیان برای استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان و ایجاد شبکه مورد نیاز نظام سامانه  فروش، به نحوی که تمامی تبادل اطلاعات مودیان به صورت امن در سامانه مودیان ثبت و قابل پیگیری باشند.

ح- موافقت‌ اصولی: سندی است که در آن شرایط مشخصات فعالیت  از قبیل محدوده جغرافیایی و ماهیت آن (نوع خدمات، سقف و کف خدمت) بر اساس درخواست متقاضی و تایید مرکز  تنظیم می‌شود و متقاضی متعهد می‌گردد در طی مدت مشخص نسبت به احراز شرایط دریافت مجوز اقدام لازم را به عمل آورد. دریافت این سند هیچ حقی برای متقاضی به منظور دریافت مجوز نهایی به عنوان شرکت معتمد و انجام خدمات مربوطه محسوب نمی‌شود.

خ- مجوز  فعالیت (پروانه): مجوزی است که مرکز پس از صدور موافقت‌ اصولی و حصول اطمینان از انطباق تمامی شرایط، فرآیندها و رویه­های فنی/ امنیتی با ضوابط، مقررات و استانداردهای موضوع این آیین­نامه، برای یک بازه زمانی مشخص، جهت بهره­برداری در راستای انجام فعالیت‌ها و ارائه  خدمات، برای متقاضی صادر می­شود.

د- متقاضی: شخصیتی حقوقی است که به صورت شرکت ایرانی  در ثبت شرکت­ ها به ثبت رسیده و صد در صد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌باشد و به منظور ارائه تمام یا بخشی از خدمات تعریف شده در چارچوب این آیین‌نامه و بر اساس مقررات و دستورالعمل­های مربوطه، از مرکز درخواست مجوز فعالیت می­نماید.

ذ- شعب: دفاتر عملیاتی شرکت‌ معتمد  می‌باشند که تمام وظایف آن شرکت را در محدوده جغرافیایی مشخص به عهده دارند، این دفاتر باید جزیی از ساختار سازمانی شرکت معتمد ‌باشند.

ر- تامین‌کنندگان: اشخاصی اعم از تولیدکننده یا  واردکننده می‌باشند که تجهیزات  مورد استفاده مودیان در ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی، از قبیل پایانه‌های فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را تامین می‌نمایند.

ز- شرایط احراز: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی  صلاحیت متقاضیان به عنوان شرکت معتمد به منظور صدور موافقت اصولی که توسط مرکز تدوین و به تایید کارگروه می‌رسد.

ژ- شرایط صدور مجوز فعالیت: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی متقاضیان به منظور صدور مجوز فعالیت که توسط مرکز تدوین و به تایید کارگروه می‌رسد.

س- موضوع مجوز فعالیت: شرح خدمات و وظایف مجوز فعالیت شرکت معتمد که توسط مرکز تدوین و به تایید کارگروه می‌رسد.

ش- فهرست تعرفه:  فهرست قیمت و ارزش خدمات و تعیین پرداخت کننده سهم هر یک از خدمات و فعالیت‌های موضوع مجوز فعالیت که سالانه توسط مرکز تعیین و به تایید کارگروه می‌رسد.

ص- سامانه مکاتبات الکترونیکی: سامانه‌ای ذیل سامانه  مودیان تحت نظارت مرکز به منظور ایجاد بستری مناسب برای ثبت و گردش نامه و انواع فرم‌ها، پیگیری دقیق و گزارش اقدامات به عمل آمده، می‌باشد که امکان تعامل الکترونیک بین مرکز و شرکت‌های معتمد را فراهم می‌نماید.

فصل دوم – شرایط و نحوه انتخاب شرکت‌های معتمد

ماده2- متقاضی مکلف است مدارک لازم جهت دریافت  موافقت‌ اصولی به عنوان شرکت معتمد را به مرکز تسلیم نماید.

تبصره – شرایط احراز صلاحیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد توسط مرکز در سامانه اطلاع‌رسانی مرکز اعلام خواهد شد.

ماده 3- مرکز پس از ارزیابی اسناد و مدارک متقاضی در صورت کسب شرایط احراز توسط وی، ظرف دو  هفته از دریافت درخواست متقاضی نسبت به صدور یا عدم صدور موافقت­ اصولی، برای فعالیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد اقدام می‌نماید.

تبصره- صدور موافقت­ اصولی، صرفا به منظور شروع  اقدامات اولیه جهت احراز شرایط صدور مجوز بوده و هیچ حقی به منظور دریافت مجوز فعالیت و انجام خدمات برای متقاضی محسوب نمی‌شود.

ماده 4- متقاضی دارای موافقت­  اصولی، مکلف است با انجام اقدامات لازم و احراز شرایط صدور مجوز فعالیت تا شش ماه پس از صدور موافقت اصولی نسبت به ارایه درخواست مجوز فعالیت به مرکز، اقدام نماید.

ماده 5- مرکز موظف است ظرف دو هفته از تاریخ وصول  درخواست صدور مجوز فعالیت، نسبت به صدور مجوز و یا اعلام عدم امکان صدور آن به همراه دلایل اقدام نماید.

ماده 6- شرکت معتمد دارای مجوز فعالیت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به شروع فعالیت به طور کامل بر اساس موضوع آن اقدام نماید. در غیر این صورت، مرکز موظف است به شرکت معتمد از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی تذکر داده و در صورت عدم شروع فعالیت ظرف ده روز از تاریخ تذکر، علاوه بر اجرای حکم ماده 34 این آیین نامه، نسبت به لغو مجوز صادره اقدام نماید.

ماده 7- مرکز در صورت عدم رعایت شرایط مجوز پس از شروع فعالیت با بررسی متندات مربوطه موظف است مراتب را از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را به شرکت معتمد اعلام نماید.

ماده 8- کارگروه موظف است حداکثر ظرف 15 روز از ارائه گزارش توسط مرکز نسبت به لغو یا عدم لغو مجوز شرکت معتمد در اجرای مفاد ماده 35 این آیین نامه اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 9- اعتبار مجوز فعالیت شرکت‌های معتمد برای سه سال از تاریخ صدور مجوز می‌باشد.

ماده 10– شرکت معتمد مکلف است حداقل شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار مجوز، درخواست عدم تمدید آن را به صورت کتبی به مرکز ارائه نماید.

تبصره- مرکز پس از وصول درخواست کتبی عدم تمدید مجوز، به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان، موضوع درخواست عدم تمدید مجوز شرکت معتمد را به اطلاع  عموم می‌رساند. آگهی مذکور می‌بایست شامل موارد زیر باشد:

الف- شرکت معتمد عدم تمدید مجوز فعالیت را تقاضا کرده است.

ب- مدت زمانی که هر شخص ثالث ذینفع می‌تواند نظرات خود را در مورد درخواست عدم تمدید به صورت کتبی، ارسال کند، که این مدت کمتر از 10 روز و بیشتر از 20 روز از تاریخ اعلام نخواهد بود.

ماده 11- در صورتی که خدمات شرکت معتمد طبق شرایط پیش‌بینی شده در مجوز ارائه گردد، مجوز شرکت معتمد قبل از تاریخ اتمام اعتبار، برای سه سال تمدید می‌شود.

ماده 12– مرکز موظف است تمدید مجوز فعالیت شرکت معتمد را به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان  به اطلاع عموم برساند.

ماده 13- شرکت معتمد صرفا در چارچوب مفاد مجوز فعالیت صادره مجاز به ارایه خدمات طبق قانون و مقررات این آیین نامه می‌باشد.

ماده 14- مرکز موظف است شیوه نامه قواعد و محدودیت‌های  تملک سهام و تغییرات هیات مدیره شرکت‌های معتمد را،  ظرف مدت دو ماه از تصویب این آیین­نامه تدوین و به تایید کارگروه برساند.

ماده 15- کلیه حقوق مادی و معنوی مجوز فعالیت، مختص به دارنده آن بوده و قابل واگذاری به طرق مختلف اعم از انتقال، اشتراک، اجاره و یا وکالت، به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله شرکت ‌وابسته، تابعه، مادر یا شعبه مستقل نخواهد بود. متخلف از حکم این ماده مشمول جبران خسارت و لغو مجوز خواهد شد.

ماده 16- شرکت معتمد مکلف است قبل از هر گونه تغییر در اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت معتمد از مرکز مجوز  لازم را دریافت نماید.

تبصره – همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی شخصا یا با واسطه  نمی توانند در بیش از یک شرکت معتمد عضو هیات مدیره یا مدیر عامل باشند.

ماده 17- هیچ‌ یک از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت معتمد نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی (ممنوعیت شغلی) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند و به هنگام تقاضای دریافت مجوز بایستی تعهدنامه مبنی بر رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را تسلیم نمایند.

تبصره – شرکت معتمد مکلف است الزامات ابلاغی وزارت اطلاعات در خصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس را رعایت نماید.

ماده 18- در صورت اصلاح قوانین و مقررات که منجر به تغییر هر یک از مفاد شرایط اعطای مجوز فعالیت شود، مرکز موظف است تغییرات شرایط اعطای مجوز فعالیت را به صورت مکتوب به شرکت معتمد اعلام نماید و شرکت معتمد مکلف است ظرف مهلت تعیین شده تغییرات لازم را به عمل آورد. در غیر این صورت شرکت معتمد مشمول جبران خسارت و لغو مجوز با رعایت مفاد این آیین نامه می‌شود.

ماده 19- تغییر در محدوده فعالیت مجوز فعالیت صادره با درخواست شرکت معتمد و بررسی و موافقت مرکز وفق مفاد این آیین نامه، امکان‌پذیر است.

فصل سوم – چگونگی ارتباط شرکت‌های معتمد با سازمان، مودیان و تامین‌کنندگان

ماده 20- خدمات موضوع مجوز فعالیت باید به صورت مداوم(24 ساعت در شبانه روز و تمامی ایام سال) فراهم باشد مگر در مواردی که شرکت معتمد قبلا اجازه کتبی آن را از مرکز دریافت نموده یا دستوری دائر بر قطع خدمات به شرکت معتمد از طریق مرکز ابلاغ شده باشد.

تبصره – در موارد قطعی خدمات به هر دلیل، شرکت معتمد مکلف است کلیه اقدامات ضروری برای ارائه خدمات موضوع مجوز فعالیت، و به حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی مودیان به این خدمات را انجام دهد.

ماده 21- شرکت معتمد مکلف است از استانداردهای تعیین شده و دستورالعمل‌های ابلاغی مرکز که به تایید کارگروه رسیده است، برای اندازه‌گیری سطح کیفیت خدمات استفاده نماید و در صورت درخواست مرکز نتایج اندازه­گیری کیفیت خدمات را در اختیار آن قرار دهد.

ماده 22-  ارسال کلیه مراسلات و مکاتبات یا درخواست‌ها بین شرکت های معتمد و مرکز باید صرفا به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی صورت می پذیرد.

ماده 23- شرکت معتمد مکلف است برای سایر فعالیت‌های اقتصادی خارج از موضوع مجوز فعالیت خود، مرکز را مطلع نماید. در اجرای حکم این ماده مرکز موظف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ اعلام نسبت به موافقت یا عدم موافقت با ذکر دلایل اقدام نماید.

ماده 24- در صورتی که شرکت معتمد به دلایل خارج از کنترل (قوه قهریه)، از انجام تعهدات خود باز بماند، به عنوان طرفی که از شرایط و مقررات مجوز فعالیت تخطی کرده باشد تلقی نمی‌شود. شرکت معتمد مکلف است به منظور کاهش تاثیر واقعه بر کسب و کار مودیان، اقدامات لازم را با هماهنگی قبلی مرکز جهت ارائه مجدد خدمات به نحو مطلوب، در کمترین زمان ممکن انجام و نتایج حاصله را به مرکز اعلام نمایند.

ماده 25- کلیه اطلاعات مودیان و تامین کنندگانی که در راستای اجرای این قانون در اختیار شرکت‌های معتمد قرار می­ گیرد محرمانه تلقی شده و شرکت‌های معتمد مکلف به حفظ محرمانگی آن می‌باشند. در صورت عدم رعایت مقررات این ماده متخلفین مشمول مجازات قانون افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و سایر قوانین موضوعه بوده و این امر قابل پیگیری قضایی از سوی مرکز خواهد بود.

تبصره 1- اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و دسترسی شرکت‌های معتمد به محتوای اطلاعات سامانه مودیان ممنوع بوده و شرکت معتمد مجاز به هر گونه استفاده تجاری به­صورت مستقیم یا غیر مستقیم از این اطلاعات نمی‌باشد.

تبصره 2- مرکز موظف است تمهیدات لازم جهت حصول اطمینان از رمزنگاری اطلاعات سامانه مودیان و عدم امکان دسترسی به محتوای اطلاعات را درنظر گرفته و به صورت تصادفی و دوره‌ای شرکت‌های معتمد را مورد بازرسی قرار دهد.

ماده 26- شرکت معتمد در ارائه خدمات به کلیه مودیان و تامین کنندگان (بالقوه و بالفعل) مکلف به رفتار منصفانه (از قبیل عدم محرومیت و محدودیت از ارائه خدمات و تبعیض در اخذ تعرفه) می‌باشد.

ماده 27- شرکت معتمد مکلف است در خصوص انعقاد قرارداد با مودیان صرفا از الگوی ارائه شده توسط مرکز استفاده نماید. هر گونه تغییر در مفاد قرارداد مذکور منوط به تایید مرکز خواهد بود.

تبصره – روابط بین شرکت معتمد و مودیان، براساس شرایط مندرج در قرارداد است. لذا قرارداد مذکور می‌بایست متضمن شرایط استاندارد مربوط به تامین خدمات موضوع مجوز فعالیت شرکت باشد. شرکت معتمد مکلف است صرفا خدمات موضوع مجوز فعالیت را طبق قرارداد مذکور ارائه نماید و ارائه سایر خدمات خارج از موضوع مجوز فعالیت منوط به اعلام قبلی به مرکز می‌باشد.

ماده 28- مرکز موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوط و نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مودیان را تعیین و پس از تایید کارگروه، ابلاغ نماید.

ماده29 – شرکت­های معتمد مجاز به استفاده و بکارگيری تجهيزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری  دارای قابلیت جهت­گیری که از استقرار و بکارگيری سخت­افزارها و نرم­افزارهای مورد تاييد مرکز، جلوگيری می نمايند، نمی‌باشند.

تبصره – وارد نمودن هر گونه صدمه به واسطه استفاده از تجهيزات، توسط شرکت­های معتمد به شبکه و سيستم­های ديگر به هر شکل، مشمول جبران خسارت مطابق با حکم ماده 34 این آیین‌نامه می­شود.

ماده 30- شرکت معتمد مکلف است کلیه تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارای استاندارد موضوع ماده 28 این آیین نامه را که توسط اشخاص تامین کننده، ارائه و در اجرای قانون توسط مودیان مورد استفاده قرار می‌گیرند، پشتیبانی نماید.

ماده 31- در صورتی که مرکز در بررسی های خود به موارد نقض مقررات از حیث نرخ های تعرفه‌ای موضوع قانون برخورد نماید موظف به اقدام بر اساس مقررات موضوع ماده 35 این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده 32- شرکت معتمد مکلف است در راستای انجام تمامی وظایف موضوع مجوز فعالیت خود، امکان نظارت و بازرسی‌ در هر زمان و مکان مورد نظر مرکز را برای بازرسان مرکز را فراهم نماید.

فصل چهارم – تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات

ماده 33- تعرفه خدمات و فعالیت‌ها به صورت سالانه بوده و مبنای  فهرست تعرفه ابلاغی تعیین و تا ابلاغ تعرفه جدید معتبر می­باشد. هرگونه تخطي از تعرفه­های تعيين شده مشمول مفاد ماده 34 خواهد بود.

ماده 34- در صورت بروز تخلف در خدمات موضوع این آیین‌نامه توسط شرکت معتمد، حسب گزارش مرکز به کارگروه در خصوص میزان خسارت و ضرر و زیان وارده که به تایید کارگروه می­رسد، شرکت معتمد مکلف به جبران خسارت و ضرر و زیان وارده مذکور بوده و قابل وصول از محل تضامین تسلیمی توسط شرکت معتمد می‌باشد. اقدامات اجرایی در این خصوص بر عهده سازمان است.

ماده 35- در موارد زیر مرکز موظف است به صورت کتبی به شرکت معتمد مراتب لغو مجوز را اعلام نماید و شرکت معتمد می تواند حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته به مرکز اقدام نماید:

الف- قصور در انجام تعهدات یا نقض عمده مقررات و عدم رعایت شرایط مقرر در مورد مجوز فعالیت؛

ب- عدم رعایت هر یک از احکام مواد 16 و تبصره‌ آن، 17 و تبصره آن، 20 ،21، 23، 24 و تبصره 1 آن، 25 و تبصره‌ 1 آن، 26، 27 و تبصره آن و ماده 30؛

پ- عدم رعایت مقررات و شرایط مجوز فعالیت در خصوص تأمین الزامات دفاع ملی و امنیت عمومی با نظر وزارت اطلاعات یا مراجع ذی‌صلاح؛

ت- ورشکستگی یا انحلال شرکت دارنده مجوز.

ماده 36 – مودیانی که حائز شرایط لازم  شرکت معتمد را دارا باشند و الزامات اعلامی مربوطه توسط مرکز را رعایت نمایند، مجازند پس از تایید مرکز، اطلاعات صورتحساب الکترونیکی صادره خود را به طور مستقیم به سامانه مودیان ارسال نمایند.

ماده 37 مرکز موظف است اسناد مربوط به بندهای (ز)، (ژ)، (س) و (ش) ماده 1 این آیین‌نامه را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و جهت تایید به کارگروه ارسال نماید.

ماده 38 – شرکت­های معتمد مکلفند  تعرفه­های تعیین موضوع ماده 33 این آیین نامه و ساير ضوابط و دستورالعمل­هايي که از سوی مرکز صادر می شود و نياز به اعلام به عموم و موديان مي­باشد را به نحو مطلوب و مقتضی به آگاهي آنان برساند و عدم رعايت اين موضوع تخلف محسوب و مطابق مفاد مواد 34 و 35 این آیین‌نامه برخورد خواهد شد.

ماده 39- در صورتی‌که جهت فعالیت موضوع مجوز نیاز به اخذ مجوز و موافقت از ساير مراجع باشد شرکت­های معتمد مکلفند نسبت به از اخذ مجوزها و موافقت­های لازم از مراجع مرتبط اقدام نمایند.

ماده 40 – شرکت معتمد مسوول و متعهد تامین کليه مخارج، هزينه­ها و تعهدات مالي لازم  جهت پیاده سازی و اجرای حقوق و تعهدات موضوع خدمات مندرج در مجوز فعالیت مي­باشد و مرکز هيچ‌گونه مسووليتي درقبال آن ندارد.

ماده 41 – مرکز موظف است شرایط صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه را بعد از تصویب، در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کرده و با همکاری مرکز پالایش مطالعات و بهبود فضای کیب و کار نسبت به تسهیل فرآیند صدور مجوزهای مذکور اقدام نماید.

ماده 42 – شرکت معتمد مکلف است نشانی اقامتگاه قانونی خود را به مرکز اعلام و در صورت تغییر نشانی، مراتب را ظرف یک هفته از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی به مرکز اعلام نماید.

ماده 43 – این آیین‌نامه در چهل و سه ماده و یازده تبصره در اجرای ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تهیه و تدوین گردید.

این آیین‌نامه در چهل و سه ماده و یازده تبصره در اجرای ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تهیه و تدوین گردید.

 

برای دانلود آئین نامه اینجا کلیک کنید.

پاسخگوی سوالات شما
جهت پاسخگویی به سوالات مالی و مالیاتی خود می توانید از خدمات رایگان مرکز مالی اقتصادی همت تراز از قبیل مشاوره مالیاتی در زمینه تراکنش های بانکی، مشاوره مالیاتی املاک و خانه های خالی، مشاوره مالیاتی در راستای ماده 181 و پلیس مالیاتی، مشاوره مالیاتی اصناف، مشاوره مالیات فهرست معاملات فصلی، مشاوره مالیاتی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی استفاده کنید. کافیست با مشاوران مرکز مالی اقتصادی همت تراز از طریق فرم زیر در ارتباط باشید. کارشناسان همت تراز در اسرع وقت با شما در ارتباط خواهند بود.
=
خدمات مشاوره Consulting services
مجوزها authorizition
09140405012