پرسش ها و پاسخ های فنی سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران


در هر علم یک مرجعی برای پاسخ پرسش های مخاطبان آن علم وجود دارد. در حرفه حسابداری و حسابرسی این وظیفه خطیر توسط دو مرجع بنام های جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی صورت میگیرد. هدف در این بخش آشنایی با پرسش های ارائه شده توسط مخاطبین حسابداری و حسابرسی و پاسخ های ارائه شده توسط دو مرجع مذکور میباشد.
درباره ما هلدینگ مالی همت به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکز مالی، اقتصادی همت …
بیشتر بدانید…
ثبت نام