نحوه رسیدگی مالیات بر عملکرد
نحوه رسیدگی مالیات بر عملکرد

ریکی از مواردی که باید هر حسابدار، مدیر مالی یا صاحب کسب و کار با آن آشنا باشد موضوع رسیدگی مالیاتی است و از وجوه تمایز حسابداران و مدیران مالی نحوه عملکرد آنها در رسیدگی های مالیاتی است که میزان و ارزش واقعی و عیار اصلی عملکرد و دانش مالیاتی آن ها را نشان می دهد.

دستورالعمل نحوه تکمیل کاربرگ های حسابرسی مالیاتی

 

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی