در مواردی که ماموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مدیران و خریداران مکلف به ارانه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشد و در صورت عدم ارانه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده 22 این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دسنتورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد .
درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

نحوه رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده نحوه رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده

ثبت نام