شرح وظایف شورای عالی مالیاتی

- تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که از طرف وزیر اموراقتصادی و دارائی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورایعالی مالیاتی تهیه آنرا ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد نماید.
- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.
- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیراموراقتصادی ودارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید.
- رسیدگی به آراء قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی ، مورد شکایت مودی یا اداره امورمالیاتی واقع شده باشد.
درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

شورای عالی مالیاتی: شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی

ثبت نام