به منظور جلوگیری از برخوردهای چندگانه با مؤدیان و ایجاد گامی مؤثر در برقراری عدالت مالیاتی بوده و سبب تسریع و تسهیل در امر رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی آئین نامه ی دادرسی مالیاتی تدوین و تنظیم گردید..
درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

آیین دادرسی مالیاتی:آیین دادرسی مالیاتی

آیین دادرسی مالیاتی

ثبت نام