نکات مالیاتی صنف پزشکان و تجهیزات پزشکی
نکات مالیاتی صنف پزشکان و تجهیزات پزشکی

پزشکان طبق ماده 93 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد مشاغل بوده و در اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم موظف به ثبت نام در سازمان امور مالیاتی می باشند. پزشکان مي بايست براي هر واحد شغلي يا براي هر محل، جداگانه در نظام مالياتي ثبت نام نمايند. پزشکان با توجه به درآمدشان در یکی از سه گروه مالیاتی زیر قرار می گیرند:

گروه اول: مربوط به پزشکانی با درآمد ابرازی سال قبل بیشتر از یک و نیم میلیارد تومان
گروه دوم: مربوط به پزشکانی با درآمد ابرازی سال قبل بین 500 میلیون تا یک و نیم میلیارد تومان
گروه سوم: مربوط به پزشکانی با درآمد ابرازی سال قبل کمتر از 500 میلیون تومان

که هر سه گروه مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثر پایان خرداد ماه سال بعد می باشند.

نرخ مالیات بر درآمد پزشکان به شرح زیر میباشد:

تا 50 میلیون تومان به نرخ 15 درصد مازاد آن تا 100 میلیون تومان به نرخ 20 درصد و از 100 میلیون تومان به بالا به نرخ 25 درصد محاسبه می شود.

طبق قانون مالیات های مستقیم ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک شرط برخورداری از هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مطابق احکام و ضوابط قانون مذکور مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در قانون می شود.
پزشکان معالج ضمن رعايت آيين نامه مربوط مي بايست درآمد مطب هاي خصوصي شان در داخل و خارج از بيمارستانها وکليه درآمد هاي حاصل از قراردادها را در اظهارنامه مالياتي خود ابراز نموده و ماموران مالياتي مي بايست درآمد مشمول ماليات آنها را محاسبه و به آدرس قانوني پزشک معالج و يا آدرس بيمارستان طرف قرار داد ابلاغ و ماليات مربوطه را مطالبه نمايند.

در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم به ذکر است خدمات ارايه شده توسط پزشکان ، مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمي باشد.

بر اساس بند (ی) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1398 کشور ، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران، سازمان دامپزشکی یا سازمان نظام دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب چهارم اسفند سال 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
بر اساس بند (ک) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1398 کشور ، كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده درصد(١٠ %)از حق الزحمه ياحق العمل پزشكي، پزشكان را كه به موجب دريافت وجه صورتحسابهاي ارسالي به بيمه ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود به عنوان علي الحساب ماليات كسر کنند و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداختهايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق بند «الف» اين تبصره پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواهد بود.

در دستورالعمل 200/96/504 نحوه شناسایی درآمد مشمول مالیات بیمارستانها،سایر مراکز تشخیصی و درمانی و پزشکان معالج و همچنین دستورالعمل 200/98/504 این موضوع به طور کامل بیان شده است.

در این راستا مرکز مالی اقتصادی همت تراز با در اختیار داشتن متخصصین حوزه مالیاتی اقدام به ارائه خدمات مشاوره مالیاتی به پزشکان محترم نموده است.

دستورالعمل 200/98/504                        دستورالعمل200/96/504

پرسش و پاسخ در رابطه با مالیات در حوزه فعالیت خدمات درمانی و پزشکی

محل تبلیغ شما ADVERTISING
مجوزها authorizition
مشاوره تلفنی