حوزه آموزش و خدمات حسابداری


مدیران ارشد همه سازمان ها از اهمیت نحوه عملکرد حسابداری به خوبی آگاهی دارند و می دانند که در صورت عملکرد نامناسب واحد حسابداری ممکن است عواقب وخیمی شامل حال سازمان آن ها گردد، به همین دلیل عموماً شرکت ها سعی در استفاده از افراد خبره در حوزه مالی می نمایند تا از این طریق خود و سازمان تحت رهبری شان را از خطرات احتمالی (دورن سازمانی مانند تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات نادرست و برون سازمانی مانند قوانین و مقررات موجود در حوزه مالیاتی و امور بیمه) به دور نگه دارند.
با توجه به نیاز شرکت ها به در اختیار داشتن متخصصین حوزه مالی هلدینگ مالی همت اقدام به ارائه خدمات مالی در این حوزه نموده است.
1بخش اول حوزه حسابداری مالی
2بخش دوم حوزه حسابداری صنعتی و مدیریت
3بخش سوم حوزه حسابداری عمومی
4دوره اموزش استاندارداهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)
5دوره اموزش استانداردهای حسابداری بخش عمومی
6دوره اموزش استانداردهای حسابداری بخش عمومی
8دوره تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
9دوره جامع کاربردی حسابداری
11دوره های آموزش حرفه ای استانداردهای حسابداری
درباره ما مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت …
بیشتر بدانید…
ثبت نام