استانداردهای حسابداری و راهنمای آموزشی آن (بر اساس آخرین استانداردهای مصوب)


انتظاری که استفاده کنندگان اطلاعات مالی از شركتها دارند این است که اطلاعات مالی و گزارشگری آنها از كیفیت بالایی برخوردار باشد؛ زیرا درصورتی که کیفیت گزارشگری مالی شرکتها افزایش یابد، انتظار می رود ارزش شرکت نیز افزایش یابد. كیفیت بالای گزارشگری می تواند نگرانی های سرمایه گذاران را درباره اطلاعات داخلی تا حد زیادی مرتفع کند. همچنین، انتشار عمومی اطلاعات باکیفیت از سوی مدیریت باعث کاهش نبود تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و دیگر استفاد ه کنندگان خواهد شد.
استانداردها، مقررات لاز م الاجرایی هستند که حسابداران را در اجرای کارشان راهنمایی کرده و باید مطابق با شرایط محیطی هر کشور تدوین شوند. تهیه صورتهای مالی منطبق با استانداردهای حسابداری، مانع از بروز رفتارهای فرصت طلبانه شده و اطلاعات سودمندی را در اختیار استفاد هکنندگان قرار می دهد. استانداردها، قوانینی کاربردی هستند که حسابداران را در تهیه صورتهای مالی که بخش اصلی گزارشگری مالی است، یاری میکنند.


1مفاهیم نظری گزارشگری مالی
2ارائه صورتهای مالی(تجدید نظر شده 1397)
3صورت جریانهای نقدی(تجدیدنظرشده 1397)
4درآمد عملياتي
5ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده 1384
6رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه - تجدیدنظر شده 1384
7گزارش‌ عملكرد مالي
8حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا
9حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت
10حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
11داراييهاي ثابت مشهود - (تجديد نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)
12افشاي اطلاعات اشخاص وابسته - تجديد نظر شده 1386
13حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
14نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري
15حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها
16آثار تغییر در نرخ ارز (تجدید نظر شده 1391 و اصلاح شده 1392)
17داراييهاي نامشهود (تجديد نظر شده 1386 و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)
18صورتهاي مالي تلفيقي و حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي - تجديدنظر شده 1384
19ترکیبهای تجاری - تجديدنظر شده 1384
20‌ سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته - تجديدنظر شده 1389
21حسابداري‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)
22گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)
23حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)
24گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري
25گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف
26فعاليتهاي‌ كشاورزي
27طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي
28فعاليتهاى بيمه عمومى
29فعاليتهاي ساخت املاک(اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر 1389)
31داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
32كاهش ارزش داراييها
33مزایای بازنشستگی کارکنان
34رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات
35مالیات بر درآمد
36ابزارهای مالی_ ارائه
37ابزارهای مالی_ افشا
درباره ما مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت …
بیشتر بدانید…
ثبت نام