دوره دکتری حسابداری در ادامه دوره کارشناسی ارشد این رشته می باشد. در این دوره دانشجویان به فعالیت های آموزشی و پژوهشی بر اساس آخرین دستاوردهای علمی و حرفه ای موجود می پردازند. اساتید دوره دکتری حسابداری توسط رویکرد آموزشی، پژوهشی به آموزش روش های مناسب تخمین در سطوح پیشرفته، به دانشجویان می پردازند. در پایان دوره دکتری، دانشجویان باید قادر باشند تا با استفاده از روش های پیشرفته اقتصاد سنجی، در مورد مسائل مهم حسابداری، مدل های مناسب را تخمین بزنند.
با توجه به پیچیدگی های محیط اقتصادی و تحول در سیستم های مالی و حسابداری، مدیران بنگاه ها نیاز به اطلاعات جامع و به موقع جهت اخذ تصمیمات مالی بهینه و انتخاب استراتژی رقابتی مناسب دارند. متخصصین رشته حسابداری برای برآوردن این نیازها، می توانند با تغییرات محیط همگام شده و به کسب تجربه و تخصص در پژوهش ها و تئوری حسابداری و زمینه های مرتبط با آن بپردازند. آنان با آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و حرفه ای موجود می توانند در تعیین استراتژی های شرکت ها و اهداف تعیین شده آن ها بسیار کمک کننده باشند.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

دکتری حسابداری  دکتری حسابداری  دکتری حسابداری  دکتری حسابداری

ثبت نام