سازمان امور مالیاتی کشور از معدود سازمان هایی است که از آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی در فرایند نیازسنجی آموزشی استفاده می کند و نتایج آن را مبنایی برای برنامه ریزی آموزش های همکاران قرار می دهد. این آزمون به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی ارتقاء و انتصاب محسوب می شود و به ازاء هر یک نمره 0.25 امتیاز و حداکثر 25 امتیاز برای مشمولین محاسبه می شود.
همچنین اقدام مهم دیگری که اخیرا توسط دفتر آموزش سازمان امور مالیاتی انجام شده است تفکیک سوالات مربوط به هر درس از منابع آزمون و تحلیل نمرات شرکت کنندگان در هر یک از دروس بوده است.

این آزمون در 5 سطح به شرح زیر برگزار میشود.

سطح اول- حسابرس و کمک حسابرس مالیاتی
سطح دوم- حسابرس ارشد مالیاتی
سطح سوم- رئیس گروه حسابرس مالیاتی
سطح چهارم- رئیس امور حسابرسی مالیاتی
سطح پنجم- معاون مدیر کل و نماینده هیات

در ادامه چند نمونه از سوالات سنوات گذشته آزمون فوق درج شده است.

درباره ما
مرکز مالی، اقتصادی همت تراز به مدیریت آقای مهدی آراسته تاسیس گردیده است. با توجه به سابقه اجرائی مدیریت مرکزمالی، اقتصادی همت تراز … بیشتر بدانید…

چطور رده بندی سازمان امور مالیاتی را اخذ نماییم؟  چطور رده بندی سازمان امور مالیاتی را اخذ نماییم؟

ثبت نام