آرشیو اخبار حوزه حسابداری

تاریخ شماره موضوع
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۱۵ پاسخ به پرسش فنی شماره ۱۱۵مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۱۴ پاسخ به پرسش فنی شماره ۱۱۴مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۱۳ پاسخ به پرسش فنی شماره۱۱۳مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷اعلام شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۱۲ پاسخ به پرسش فنی شماره ۱۱۲ اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۱۱ پاسخ به پرسش فنی شماره ۱۱۱ اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۱۰ نحوه برخورد با آثار ناشی از کووید ۱۹ در گزارش حسابرس مستقل و گزارش مالی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۰۹ تغییرات در تهیه و ارائه گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۹۸/۲۴۰۷۶۶ نقشه راه حسابداری تعهدی توسط جامعه حسابداران رسمی اعلام شد.

جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

استاندارد های حسابداری شماره ۳۸ الی ۴۱ توسط سازمان حسابرسی اعلام شد.

جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۸/۲۱ تعرفه حق الزحمه کارشناس رسمی دادگستری برای رشته های مختلف در تاریخ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۴۴۰/۰۴۶/ب/۹۸ اصلاح زمانبندی  دستورالعمل حاکمیت شرکتی  جهت شرکت های  پذیرفته  شده  در  بورس  اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری ۹۸ آغاز شد.
برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۹۸/۲۳۰۷۰۶ تفاهم نامه ارائه خدمات آموزشی توسط جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام شد.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

ثبت نام